חוק הייעוץ

חוק הייעוץ

קבלת רישיון לפעילות בשוק ההון הישראלי וכללי המשמעת החלים על בעלי רישיון, מוסדרים בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ובתקנותיו.

החוק נחקק בשנת 1995 ונכנס לתוקף בחודש יולי 1997 כחלק מרפורמה בשוק ההון בעקבות דוח ועדת בייסקי, אשר מסקנותיו הוגשו בשנת 1986 ודנו במשבר המניות הבנקאיות שהתרחש בשנת 1983. החוק מייחד שלושה מקצועות בשוק ההון לבעלי רישיון בלבד, ומשמעות הדבר היא כי מי שעוסק בתחום ללא רישיון (ולא בהתאם לחריגים מוגדרים), עובר עבירה פלילית של השגת תחום המקצוע.

המקצועות המוסדרים בחוק הם:

> יועץ השקעות: מי שנותן יעוץ בנוגע לכדאיות עסקה בנייר ערך או בנכס פיננסי.

> משווק השקעות: מי שנותן יעוץ בנוגע לכדאיות עסקה בנייר ערך או בנכס פיננסי ויש לו זיקה לנכס פיננסי כלשהו.

> מנהל תיקי השקעות: מי שיש לו יפוי כוח לפעול בחשבונם של אחרים, ומבצע עסקאות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים בהתאם להנחיות הלקוח.

> אנליסטים: אנשי שוק ההון הנותנים אנליזות וניתוחים לגבי נייר ערך מסוים או מגזר מסוים בבורסה, ואין האנליזה מכוונת ללקוח ספציפי. אנליסטים חייבים גם הם ברישיון יעוץ השקעות או שיווק השקעות, בהתאם לעיסוקם ולזיקה שיש להם לנכסים פיננסיים. בעניין זה פרסמה רשות ניירות ערך הוראות מיוחדות המנחות אנליסטים בעבודתם.

 

להלן 15 דגשים חשובים לגבי חוק הייעוץ:

1. הפיקוח על בעלי רישיון נעשה בידי רשות ניירות ערך, רשות השייכת למשרד האוצר, ומטרתה הוא לדאוג לעניינם של ציבור המשקיעים בניירות ערך. במסגרת תפקידה זה, מבצעת רשות ניירות ערך ביקורת בבתי השקעות, ורשאית להטיל סנקציות מנהליות על התאגידים המורשים, על מנהליהם, ועל היחידים בעלי הרישיון, לרבות הטלת קנסות העשויים להגיע למיליוני שקלים. 

2. על מנת לקבל רישיון יעוץ / משווק / מנהל תיקים, יש לעמוד במספר תנאים מקדימים, כגון בגירות (מעל גיל 18), על המבקש להיות אזרח או תושב ישראל, לא הורשע בעבירות כלכליות, יש להשלים בחינות מקצועיות והתמחות נאותה ולאחר קבלת הרישיון יש להיות בעל ביטוח מתאים. תאגיד (חברה / שותפות) חייבת גם בהון עצמי מינימלי (של כ-250,000 ₪).

3. כאמור, מי שרוצה להעניק שירותי השקעות בישראל בניירות ערך (הכוונה למניות, כתבי אופציה, אג"ח, מק"מ, נע"מ וניירות ערך זרים) או בנכסים פיננסיים (הכוונה ליחידות של קרן נאמנות, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים ותעודות סל, קרנות השתלמות) חייב להיות בעל רישיון בתוקף.

> דגש: מתן שירותים בתחום המט"ח, קופות גמל, תוכניות חיסכון, קרנות גידור וניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה, אינו מחייב רישיון מכוח חוק הייעוץ. ייעוץ בנוגע לקופות גמל דורש רישיון פנסיוני.

4. חוק הייעוץ קובע חריג לחובת רישיון: במקרים חריגים, ניתן להעניק ייעוץ או ניהול תיקי השקעות גם אם אין לאדם רישיון, משום שמדובר בשירות מצומצם או שאין צורך בהגנת החוק.

אלו המקרים בהם אין צורך ברישיון על מנת להעניק ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות:

יעוץ + ניהול                  לחמישה לקוחות

יעוץ                            בכלי התקשורת + יש להוסיף הערת אזהרה לייעוץ

יעוץ + שיווק                  בתוקף חברות בוועדת השקעות

ניהול                           אגב מילוי תפקיד בתאגיד

יעוץ + ניהול                  לבני משפחה - על פי הגדרתם בחוק הייעוץ

יעוץ                            על-ידי תאגיד מעריך שווי כגון מעלות ומידרוג

יעוץ + ניהול                  על-ידי רו"ח / עו"ד / יועץ מס כעיסוק נילווה

ניהול                          על פי צו בית משפט

יעוץ+ שיווק + ניהול        עבור לקוחות כשירים

5. מרגע שאדם מחזיק ברישיון בתוקף, הוא הופך לבעל מומחיות בשוק ההון ואף בעל השפעה. על מנת למנוע ניגוד עניינים בינו לבין לקוחותיו, חל על בעל רישיון איסור להחזיק ניירות ערך, אם כי אין איסור על החזקת נכסים פיננסיים. כמו כן, מותר להחזיק ניירות ערך או נכסים פיננסיים בחשבון של תאגיד, ובלבד שבעל השליטה – אם הוא בעל רישיון - לא ינהל חשבון זה. בנוסף, חל איסור על בני משפחתו של בעל הרישיון שיש ביניהם תלות כלכלית, להחזיק ניירות ערך.

6. טרם מתן שירותי יעוץ / שיווק / ניהול תיקי השקעות, חייב בעל הרישיון לחתום על הסכם בכתב עם הלקוח. ההסכם בכתב יכלול מספר סעיפי חובה כגון פרטי זיהוי ונתוני הלקוח, צרכים והנחיות של הלקוח, שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם הלקוח, ועוד. סעיפי הרשות כוללים הקף האחריות של מנהל התיקים, הקף השירות הניתן, סמכות ומקום שיפוט במקרה של סכסוך, וסעיפים נוספים המסדירים את היחסים בין הצדדים.

7. על בעל רישיון מוטלות חובות משמעת רבות והחשובה מביניהן היא חובת האמונים, הקובעת כי בעל רישיון חייב לראות לנגד עיניו בכל פעולה, את טובת הלקוח ואת טובתו בלבד. זוהי למעשה החובה לפעול באמונה ובשקידה, לא להעדיף את ענייניו האישיים של בעל הרישיון על פני טובת לקוחותיו, ולא להפלות בין הלקוחות.

8. מכוח חובת האמונים הוטלו על בעלי רישיון חובות משמעת נוספות כגון האיסור לפעול בניגוד עניינים, האיסור על קבלת תמריצים וחובת הזהירות שמשמעותה החובה לפעול באופן מקצועי, ולא להתרשל במתן שירותי יעוץ השקעות או ניהול תיק השקעות. כמו כן, אסור לבעל רישיון להעדיף ניירות ערך או נכסים פיננסיים הקשורים אליו.

9. על בעלי רישיון חלה חובת סודיות בנוגע לפרטי הלקוח, וחובת גילוי נאות לגבי כל הפרטים הרלוונטיים לעסקה המבוצעת ללקוח. בנוסף, חייב בעל רישיון להודיע ללקוח אודות עסקה בסיכון מיוחד כגון עסקה במוצרים מובנים, עסקה בחסר (שורט), עסקה בחוזים עתידיים או באופציות (put ו-call).

10. ברור צרכי הלקוח, המתקיים במפגש הראשון עם הלקוח הוא בעל חשיבות מיוחדת, ודורש תשומת לב וזמן מצד בעל הרישיון והלקוח. רשות ניירות ערך פרסמה הוראות קפדניות בנוגע לאותו מפגש, לרבות הסבר לגבי משך השיחה, קיום ברור צרכים איכותי, והתאמת המדיניות ללקוח באופן אופטימלי ותוך שיתוף הלקוח. את פרטי הלקח יש לעדכן פעם בתקופה, בהתאם לאופי הלקוח והנסיבות האחרות.

11. על בעל רישיון שיווק השקעות חלות חובות משמעת מיוחדות נוספות: חובת הודעה ברורה על הזיקה שיש לו לנכסים פיננסיים, וכן חל איסור לעשות שימוש בשורש י.ע.ץ. בפרסומים מטעמו.

12. על בעל רישיון מנהל תיקי השקעות חלות חובות משמעת מיוחדות נוספות:

א. חובה לנהל חשבון ייחודי עבור הלקוח.

ב. חובה להחזיק את נכסי הלקוח בנפרד משלו.

ג. חובה לשקול לגבי כל עסקה אם היא מתאימה ללקוח וניתן לבצע פעולה משותפת למספר לקוחות באמצעות "חשבון מפצל".

ד. חובה לחייב ולזכות את חשבון הלקוח בסוף יום המסחר.

ה. חל איסור על שימוש בנכסי הלקוח.

ו. חל איסור לקבוע את שכר מנהל התיקים כתלות ברווח או במספר העסקאות.

ז. חל איסור על הצגת תשואות ללקוח חדש ללא הסבר מתאים.

ח. מנהלי תיקים כפופים לחובות מיוחדות בנוגע לזיהוי הלקוח על פי צו איסור הלבנת הון ומימון טרור.

13. בכל רבעון חייב מנהל תיקים לעדכן בכתב בדוח רבעוני מיוחד את הלקוח אודות מצב חשבונו. הדיווח נעשה באופן אחיד אצל כל מנהלי התיקים, בהתאם לאמור בתקנות קפדניות, ובהתאם לנוסחה מדוקדקת התואמת את החישוב באופן אחיד. 

14. בחברות ניהול תיקים גדולות(אשר שווי הנכסים הכולל שלהן הוא מעל ל-5 מיליארד ₪ או שיש להן מעל ל-1000 לקוחות) חלים כללי הממשל התאגידי, המחייבים מינוי דירקטוריון בן לפחות 5 חברים, ביניהם 2 דח"צים, מינוי ועדת ביקורת ומבקר פנימי.

15. לאחרונה נתנה דעתה רשות ניירות ערך על האפשרות להעניק שירותי השקעות לאזרחי ישראל על ידי בתי השקעות זרים. אלא, שקיים חשש שבמקרה של נזק שייגרם ללקוח ישראלי בעקבות רשלנות של בתי ההשקעות הזר לא יהיה מענה מתאים. על מנת לתת מענה לחשש זה, נקבע בחוק הייעוץ הסדר לפיו בית השקעות זר המעוניין להציע שירותי השקעות בישראל, חייב לחבור לבית השקעות ישראלי מקומי בעל רישיון, ולתת שירות ואחריות במסגרתו. לעיון במרשם העוסקים הזרים.  


 להאזנה להרצאה מוקלטת בנושא שוק ההון וכיצד יש לבחון את מנהל התיקים, האזינו כאן

 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה