עבירות פליליות בשוק ההון

עבירות פליליות בשוק ההון

שוק ההון מתאפיין בשינויים תכופים, גיוון בניירות הערך והנכסים הפיננסיים, ויצירתיות רבה. היצירתיות באה לידי ביטוי הן בהרכבת מוצרים פיננסיים משוכללים ומתוחכמים, והן ביצירת דרכים מקוריות וחדשניות לעקוף את האיסורים בשוק ההון.

ברשימה זו נדון בשלוש הפרות פליליות בשוק ההון, אשר נושאות לצדן עונשי מאסר בפועל. כל אחת מהעבירות שומרת על עקרון אחר במסחר, כגון הגינות, שוויון, נגישות זהה למידע וכדומה, כפי שיוסבר להלן.

 

I   שימוש במידע פנים     סעיפים 52א-52ח לחוק ניירות ערך

עבירת שימוש במידע פנים הוספה לחוק ניירות ערך בשנות ה-80, בעקבות ניצול לרעה של המידע שהיה בידי מקורבים לבורסה. משמעות הדבר היא שלפני שנות ה-80, לא היה קיים בחוק הישראלי איסור מפורש על שימוש במידע פנים. מעניין לציין כי עד היום ישנו ספק לגבי נחיצותה של העבירה, אם כי ברשימה זו לא נדון בסוגיה זו, ונעקוב אחר הוראות החוק האוסרות על השימוש.

מטרת האיסור היא למנוע קיום עסקאות בהן יש למקורבים עודף מידע (עליונות אינפורמטיבית) רק בשל נגישותם הקלה יותר למידע אודות חברות הנסחרות בבורסה, וכן למנוע ניצול ופגיעה אפשריים במשקיעים מקרב הציבור הרחב. האיסור אמור להבטיח את אמינותו ויעילותו של שוק ההון וזאת על אף שבמקרים רבים קשה לזהות את המעשה האסור, לפקח על מקורבים למידע, ולהוכיח כוונה פלילית.

קיימת כתיבה נרחבת מאד אודות עבירת שימוש במידע פנים, ואנו נבחן את רכיבי העבירה כפי שמוגדרים בחוק. חשוב לזכור כי על מנת לקבוע שנעברה עבירת שימוש במידע פנים, יש לזהות שלושה רכיבים: שמדובר במשתמש, שעשה שימוש במידע פנים. כל אחת מההגדרות הללו תפורש להלן:

רכיב ראשון: משתמש

משתמש יכול שיהיה איש פנים או מודלף.

"איש פנים" הוא כל אדם (או בני משפחה או תאגיד בשליטתו) שמעמדו, תפקידו, או קשריו עם החברה אפשרו לו גישה למידע פנים. גם החברה עצמה יכולה להיחשב לאי שפנים. הכוונה לכלול בהגדרה זו הן את עובדי החברה, והן את כל נותני השירותים לחברה, כגון עו"ד, רו"ח, שמאים, פרסומאים, יועצים, וכן את מי שהוא בעל קשר אקראי עם החברה.

"מודלף": מי שהגיע לידו מידע פנים, במישרין או בעקיפין, מאדם אשר הוא יודע שהוא איש פנים. הכוונה למעגל הרחב יותר של אנשים: אנשים שהם בקשר עם אנשי פנים, אך הם בעצמם אינם אנשי פנים, כגון חברים, יועצי השקעות, בנקאים, אנליסטים, וכדומה.

רכיב שני: מידע פנים

מידע פנים הוא כל מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר, שאינו ידוע לציבור, ואילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי במחיר נייר-הערך של החברה. הכוונה לכל מידע אשר בעיני המשתמש יהיה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי.

מידע שאינו מידע פנים: הוא מידע שנמסר לרשות או לבורסה דוח אודותיו והמידע פורסם.

רכיב שלישי: עשיית שימוש

עשיית שימוש יכול שתהיה באחת משתי דרכים:

עשיית עסקה: מכירה, קניה, חליפין, התחייבות לביצוע עסקה בנייר-ערך, וכדומה. או:

מסירת מידע: למי שיש יסוד סביר להניח שיעשה שימוש במידע הפנים.

♦  ♦  ♦ 

כאמור, רק אם מתקיימים שלושת היסודות לעיל, ניתן לקבוע שנעברה עבירת שימוש במידע פנים. כך למשל, אם המידע פורסם ונעשה בו שימוש, אין זו עבירה. או אם מדובר במידע כללי אודות שוק ההון, להבדיל ממידע אודות חברה, כגון אודות הריבית במשק – אין זו עבירה, אם אדם ידע מידע פנים והוא איש פנים אך לא עשה דבר, הרי שאין זו עבירה.

איש פנים מרכזי: חוק ניירות ערך בסעיף 52ה קובע כלל מיוחד לגבי אנשי פנים שהם בליבת העסקים של החברה והנקראים "אנשי פנים מרכזיים". הכוונה לדירקטורים, מנכ"לים, סמנכ"לים, מבקרי פנים וכדומה. הכלל קובע כי איש פנים מרכזי המבצע פעולה סותרת בניירות-ערך של תאגיד מדווח במהלך שלושה חודשים, ייחשב כאילו עבר עבירה של שימוש במידע פנים. הכוונה למקרים של קניית ניירות-ערך של החברה שבה הוא איש פנים מרכזי, ומכירתם תוך שלושה חודשים, או להפך, מכירה ואז קניה של ניירות-ערך בטווח של שלושה חודשים כלשהם ("פוזיציה הפוכה"). במקרה כזה, נטל ההוכחה כי הוא לא ביצע את עבירת שימוש במידע פנים עובר לאיש הפנים המרכזי, ולא חל על המאשימה (המדינה).

טענות הגנה: קיימות מספר הגנות אשר עומדות לזכותו של כל נאשם בעבירת שימוש במידע פנים, ואלו העיקריות שבהן:

א. במקרה שמטרת השימוש במידע פנים לא היתה עשיית רווח או מניעת הפסד.

ב. במקרה שהשימוש במידע פנים היה ללא הפעלת שיקול דעת עצמאי או בידי נאמן בנאמנות עיוורת.

ג. במקרה שהעסקה בוצעה מחוץ לבורסה עם אדם שגם בידו היה מצוי מידע הפנים.

ד. במקרה שבנסיבות העניין היתה הצדקה לביצוע העסקה.

תביעה פלילית: העונש המקסימלי בגין עבירת שימוש במידע פנים הוא: לאיש פנים ולאיש פנים מרכזי – 5 שנות מאסר. למודלף – שנתיים מאסר. במקרים שלרשות ניירות ערך אין די ראיות כדי להרשיע בפלילים, היא עשויה לבחור במסלול אכיפה מנהלי, כחלופה להליך פלילי.

תביעה אזרחית: במקרה שנוצר רווח לאדם שביצע שימוש אסור במידע פנים, הרי שהחברה שבניירות הערך שלה נעשתה העסקה, רשאית לתבוע את אותו הפרש מאותו עבריין, בתביעה אזרחית. הרווח אותו ניתן לתבוע הוא סכום ההפרש בין מחיר נייר הערך שבו בוצעה העסקה, לבין מחירו סמוך לאחר שמידע הפנים נודע לציבור.

חידוש בעקבות אכיפה מנהלית: כיום, בהתאם לכללי האכיפה המנהלית, עשיית שימוש במידע פנים על ידי איש פנים אינה דורשת קשר סיבתי, אלא רק סימולטניות. כלומר, די בכך שמידע הפנים מצוי בידי החברה, ואיש הפנים ביצע עסקה, הרי שזוהי הפרה. אלו מקרים בעייתיים ביותר, משום שלעיתים איש הפנים אינו מודע כלל להימצאות מידע פנים בחברה, אך הוא מפר את האיסור על שימוש במידע פנים בעת מכירה או קניה של ניירות ערך. מצב דומה אפשרי כאשר החברה רוכשת את מניותיה, וקיים מידע פנים - שאז מתקיימת סימולטניות והפרת האיסור על שימוש במידע פנים. על מנת למנוע מצבים סבוכים אלו, הוציאה רשות ניירות ערך לאחרונה הוראות בדבר הגנה על עסקאות אלו, הנקראית "הגנת נמל מבטחים".

 

II תרמית בניירות ערך    סעיף 54 לחוק ניירות ערך

תרמית בניירות-ערך היא עבירה פלילית המפורטת בסעיף 54 לחוק ניירות ערך, הנוגעת לאיסור להניע אדם לרכוש או למכור ניירות-ערך וכן להשפעה אסורה על שערי ניירות-הערך הנסחרים בבורסה. האיסור משתרע על פעולות כגון תיאום מחירים, הזרמת פקודות כוזבות, תאום עסקאות וכל מניפולציה אחרת. מטרת האיסור על תרמית בניירות-ערך היא להגן על אמון הציבור בשוק ההון, ועל יעילותו ותפקודו התקין של המסחר בבורסה. בעבירת התרמית קיים יסוד מרכזי של שקר ולכן האיסור בא על מנת למנוע רמאות ומניפולציה בשוק ההון.

עבירת התרמית יכול שתבוצע על-ידי אדם באחת משתי דרכים:

מי שהניע או ניסה להניע אדם לרכוש או למכור ניירות-ערך ועשה זאת באימרה, בהבטחה או בתחזית - בכתב, בעל-פה או בדרך אחרת - שידע או שהיה עליו לדעת שהן כוזבות או מטעות, או בהעלמת עובדות מהותיות.

או

מי שהשפיע בדרכי-תרמית על תנודות השער של ניירות-ערך. הדגש הוא על כל דרכי התרמית האפשריות, ועל כך שנדרשת השפעה ממשית על תנודות השער, ולא רק פוטנציאל להשפיע. אין מדובר ברשימה סגורה של אירועים המוגדרים כ"דרכי תרמית", ולכן אי אפשר להסבירן מראש או לסווגן. עם התפתחות שוק ההון, משתכללות גם דרכי התרמית – לרבות תרמית באמצעות האינטרנט. כיום מקובל כי "דרכי תרמית" מתייחסות למגוון רחב מאד של דרכים ליצור מניפולציה על שערי ניירות הערך הנסחרים בבורסה, כגון הרצת מניות, תיאום מחירים, הזרמת פקודות כוזבות, תיאום עסקאות, וכל פעולה בניירות ערך שמרמה בבסיסה.

לאחרונה, נוספה לעבירה התייחסות מיוחדת לגורמים פעילים בשוק ההון, אשר קיים לגביהם חשש שינצלו לרעה את קרבתם למסחר ואת התחכום הרב המתלווה לפעילותם. לפיכך, נקבע בחוק ניירות ערך כי כאשר "גורמים מפוקחים" ו"משקיעים בניירות ערך" (כהגדרתם בחוק), מבצעים פעולות של עסקה עצמית, עסקה מתואמת או ייצוב שערים, הרי שהם חשופים יותר מאחרים להפרה חמורה ולסנקציה מנהלית של עד 1 מיליון ₪ לאדם ועד 5 מיליון ₪ לתאגיד.

 

III   עבירות עובד חבר בורסה      סעיף 52ט לחוק ניירות ערך

עבירה זו, גם היא נוספה לחוק ניירות ערך בשנות ה-80, כתגובה למידע רב שהציף את המקורבים למסחר בבורסה, ושנוצל לעסקאות בידי חברי הבורסה ועובדיהם. האיסור קובע כי כל עובד של חברי הבורסה חייב להודיע טרם רכישה או מכירה של ניירות ערך מסויימים. הכלל חל לגבי כל מי שעובד באחד מחברי הבורסה, ללא חשיבות לתפקידו או לתוארו, לרבות דירקטורים. למעשה, קובע האיסור כי כאשר עובד חבר בורסה מעונין למכור או לקנות ניירות-ערך מסוימים הנסחרים בבורסה בישראל, עליו להודיע לפחות יום אחד מראש טרם ביצוע עסקה ובכתב לממונה עליו, והעסקה תבוצע בחשבון על שמו על מנת שיתאפשר מעקב אחר פעילותו בניירות-ערך. עם זאת, ההוראה חלה אך ורק על ניירות ערך מסוימים והם: מניות, כתבי אופציה, אג"ח להמרה ומוצרי מדדים להמרה. במקרים של ניירות ערך אחרים, כגון אג"ח לא להמרה (למשל ממשלתיות), יחידות השתתפות בקרנות נאמנות, אופציות, חוזים עתידיים ומוצרים מובנים, הרי שאין כל מגבלה ואין חובת הודעה יום מראש טרם רכישתם, וניתן לרוכשם בו ביום.

עוד יצוין כי המגבלה על הודעה מראש אינה חלה לגבי ניירות ערך הנסחרים בחו"ל.

לגבי אופן ניהול חשבון ניירות הערך הללו:

אם מדובר בעובד המבצע פעולות לאחרים ("עובד מבצע") - עליו לבצע את הפעולות השייכות לחשבונו אך ורק באמצעות חבר הבורסה בו הוא עובד, ובסניף בו הוא עובד. פעולות שהעובד מבצע ללקוחותיו, יבוצעו בחשבונותיהם ובאמצעות חבר הבורסה שלהם.

אם מדובר בעובד המבצע פעולות לחשבונו שלו בלבד - עליו לבצע את הפעולות בחבר הבורסה בו הוא עובד, בסניף אחד בלבד, אך אינו חייב בסניף בו הוא עובד.

 


 

מקורות נוספים לעיון:  

> מידע פנים: הדרך היחידה להרוויח בבורסה.

> עמדת רשות ניירות ערך בנוגע להגנת "נמל מבטחים" מפני שימוש במידע פנים.

< מאמר: פרופ' עמיר ליכט, שימוש במידע פנים וקנייה במשיכה

 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה