עדכונים לקראת הבחינה באתיקה

עדכונים לקראת הבחינה באתיקה

הודעה לנבחנים במועד 2020: הבחינה צפויה לשקף נאמנה את חומר הלימודים הקבוע בתקנות והנלמד בקורס ומצוי במלואו בספר הלימוד, מהדורה 20. 

 

להלן מספר עדכונים חשובים לקראת הבחינה הקרובה:

1. הסדרת זירות סוחר 

זירת מסחר היא פלטפורמת מסחר ממוחשבת המאפשרת למשקיעים לסחור במכשירים פיננסיים שונים. לרוב מדובר במסחר של אנשים פרטיים בנגזרי מט"ח הידועים כ- FOREX, נגזרי סחורות או נגזרי ניירות ערך זרים. למעשה, המסחר נעשה מול מפעיל הזירה ולא מול גורם שלישי, חיצוני. מסחר זה יוצר כמובן מצב בעיייתי מאד, משום שכאשר הלקוח מפסיד, הזירה מרוויחה את מלוא ההפסד של הלקוח. כאשר הלקוח מרוויח, הזירה מחויבת במלוא הרווח של הלקוח. לכן, הזירה תמיד תשאף להרוויח, או במילים אחרות: תגרום ללקוח להפסיד. 

רשות ניירות ערך הסדירה תחום בעייתי זה באמצעות הוספת פרק בחוק ניירות ערך הדן בזירות סוחר לחשבונו העצמי.

הנחיות הרשות לגבי זירות סוחר מצויות כאן.  

 

2. קרנות נאמנות

נושא ראשון: קרן חוץ

רשות ניירות ערך פרסמה תיקון לחוק לגבי קרנות חוץ, שהן קרנות נאמנות המנוהלות בידי גורמים זרים, הרשאים להציע יחידות השתתפות לציבור בישראל. בהתאם לתיקון 23 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, קרן חוץ תוכל להציע לציבור יחידות רק לאחר שקיבלה היתר ובתנאי שעמדה בתנאי התקנות. רשות ניירות ערך אינה בודקת את תשקיף הקרן ואינה מפקחת על קרן חוץ והדינים הישראליים אינם חלים על קרנות אלו. עם זאת, מנהל קרן חוץ חייב למנות נציג בישראל שיהיה איש קשר בינו לבין הרשות. 

מידע נוסף אודות קרנות חוץ מצוי כאן

נושא שני: פרסום תשקיף 

רשות ניירות ערך פרסמה תיקון נוסף לחוק לגבי פרסום תשקיף: החל משנת 2016 יפורסם "תשקיף מנהל קרן" אחת לשנה, ולו יתווסף פרק של הצעת יחידות השתתפות של כל הקרנות שבניהולו של מנהל הקרן. אישור התשקיף על ידי הרשות יהווה היתר להצעת יחידות עבור כל הקרנות שבניהול מנהל הקרן. זאת, להבדיל מפרסום תשקיף נפרד לכל קרן שהיה נהוג בעבר. 

 

 3.  קרן נאמנות חדשה: קפ"מ

לאחרונה אושרו תקנות העוסקות בהשקעות הציבור בקרן פקדונות ומלוות = קפ"מ. מדובר במכשיר השקעה סולידי שיהיה נגיש לציבור ויהווה תחליף לפקדון הבנקאי המציע שיעורי תשואה נמוכים מאד. תשואותיו של הקפ"מ ישקפו את התשואות הגלומות בפקדונות עתק (ג'מבו) ובמלוות קצרי מועד כגון המק"מים שמנפיק בנק ישראל. הקפ"מ יופנק כקרן מועדים קבועים וניתן לרכוש ולמכור את יחידותיו ביום קבוע פעם בשבוע. 

התחום מוסדר בחוק השקעות משותפות בנאמנות והמוצר יקרא באופן הבא: "קרנית (00) קפ"מ, יום ג". 

מהי חשיבות הנושא? מדובר במכשיר פיננסי חדש, קרן נאמנות מבחינה מהותית, אולם הקרן אינה נכללת בהגדרת "נכס פיננסי" בחוק הייעוץ, ולכן ניתן לייעץ לגביה גם ללא רישיון יעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול השקעות, ובכך הופך המכשיר לנגיש לציבור הרחב, מבלי לשים מגבלות רגולטוריות לפני הצעתו לציבור. בבחינה תיתכן שאלה שתזכיר את הקרן המיוחדות הזו כמכשיר שאינו נכלל בגדר חוק הייעוץ וכאמור אינו דורש רישיון כדי לייעץ לגביו. 

ניתן לקרוא את ההודעה לעיתונות של רשות ניירות ערך כאן  או לעיין בדברי ההסבר של הרשות כאן

 

4. עדכונים לגבי צו איסור הלבנת הון

לאחרונה השיבה רשות ניירות ערך למספר שאלות שהתעוררו בבתי ההשקעות השונים בנושא איסור הלבנת הון:  

א. בהתאם להנחיות הרשות, גם תעודת תושב שהנפיקה עירייה יכולה לשמש כתעודה שניה, מאמתת לצורך צו איסור הלבנת הון. תעודת עו"ד ותעודת רופא אינן יכולות לשמש כתעודה מזהה או מאמתת. 

ב. אם מונה בחשבון מיופה כוח רק לצורך ברור צרכים, אין צורך לזהות אותו פנים אל פנים, אולם יש לברר את הקשר בינו לבין בעל החשבון. 

ג. אם מונה בחשבון מיופה כוח הרשאי לתת הוראות למנהל התיקים בנוסף ללקוח, הרי שחובה לזהות את מיופה הכוח פנים אל פנים. 

ד. במקרה שלקוח מעוניין לפתוח חשבון ניהול תיקים נוסף, אין צורך לזהות אותו פנים אל פנים בשנית, וזאת בתנאי שהאחראי למילוי חובות התאגיד שוכנע כי מדובר באותו אדם. יש לקבל הצהרה חדשה על נהנה ועל בעל שליטה. כמו כן יש לעגן את ההליך בנהלי החברה. 

ה. הגדרת בעל שליטה הורחבה בחוק איסור הלבנת הון, כך שבעל שליטה מוגדר כיחיד בעל היכולת לכוון את פעילות התאגיד, בין לבד ובין אם אחרים, במישרין או בעקיפין. בנוסף, יראו יחיד כבעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה בשיעור העולה על שלו. בנוסף, בתאגיד שבו אין יחיד בעל שליטה, יראו כבעל שליטה את יו"ר הדירקטוריון וכן את המנכ"ל. 

ניתן לקרוא שאלות ותשובות נוספות כאן

 

5. הפניית לקוחות לחברות לניהול תיקים

רשות ניירות ערך פרסמה הוראות לגבי מקרים בהם יועצי השקעות של הבנק, מפנים לקוחות לשירותי ניהול תיקי השקעות בחברות בנות של הבנק. כך למשל, יועץ בבנק הפועלים עשוי להפנות לקוחות לניהול תיק השקעות לחברת פעילים, שהיא חברת בת של בנק הפועלים (לבנק דיסקונט יש חברה בת המנהלת תיקים בשם "תפנית"; לבנק מזרחי טפחות חברה בשם "אתגר"; לבנק הבינלאומי חברה בשם "יוניק").

רשות ניירות ערך קבעה במסגרת הוראה כי אם אין ליועץ מידע המאפשר לו להעריך חברות ניהול תיקים, עליו להימנע מלהפנות את הלקוח לחברה מסוימת. עם זאת, היועץ רשאי להפנות לקוח לחברה מסוימת אם יש לו מידע לגביה, אך עליו לציין כי קיימות חברות נוספות עליהן אין לו מידע. בנוסף, חל איסור על יועץ השקעות להיות מתוגמל במישרין או בעקיפין בגין ההפניה לניהול תיקים.

ההוראה גם קובעת כי אם נודע ליועץ השקעות שהלקוח מעוניין להתקשר עם חברה לניהול תיקים, הרי שאסור ליועץ למנוע מהלקוח להתקשר עם חברה לניהול תיקים.

כאשר מדובר בהפניה של משווק השקעות, הרי שהוא רשאי להפנות ולהיות מתוגמל, ובלבד שהודיע ללקוח מראש.

ניתן לקרוא את ההוראה במלואה כאן.

 

♣ בהצלחה! 

 

 

 

 

 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה