קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

אופן ניהול קרנות נאמנות מוסדר בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, ובתקנות השונות מטעמו.

החוק עוסק בהקמת קרן נאמנות בישראל, באמצעות שתי חברות: מנהל קרן, והנאמן לקרן אשר מפוקחים בקפדנות בידי רשות ניירות ערך.

נכון לשנת 2014 פועלות בשוק ההון בישראל מעל ל-1000 קרנות נאמנות מגוונות, בניהולם של כ-50 מנהלי קרנות ושווי נכסי הציבור המנוהל בקרנות נאמנות עומד על כ-200 מיליארד שקלים. הציבור משקיע בקרנות נאמנות במישרין על ידי רכישת יחידות השתתפות, או בעקיפין, באמצעות קרנות ההשתלות וחברות הביטוח הרוכשות יחידות. להשקעה באמצעות קרן נאמנות יתרונות רבים: פיזור סיכונים, עלויות רכישה ומכירה נמוכות יחסית, נזילות, וניהול מקצועי ומיומן.

 

לעיונכם, 15 דגשים חשובים בתחום קרנות הנאמנות:

1. קרן נאמנות הינה הסדר משפטי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך הנסחרים בבורסה והפקת רווחים מהחזקתם. פעילות קרנות הנאמנות מפוקחת בקפדנות על-ידי מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך.

2. קיימות קרנות נאמנות רבות, וכל אחת מתמחה בתחום שונה. אופי ההשקעה של כל קרן ניתנת לזיהוי על פי שמה: קרן גמישה, קרן ממונפת, קרן כספית, קרן שקלית, קרן סולידית וכדומה. קיימים כללים ועקרונות קפדניים לקביעת שם הקרן.

3. הקמת קרן נאמנות מתבצעת בשלושה שלבים: תחילה נחתם הסכם הקרן בין מנהל קרן לבין נאמן לקרן. לאחר מכן, הקרן מאושרת על ידי רשות ניירות ערך, ולבסוף, הקרן מציעה לציבור לרכוש יחידות השתתפות (הנחשבים לניירות ערך) באמצעות תשקיף.

4. קרן נאמנות אינה ישות משפטית. זוהי קופה שבה מופקדים כספי משקיעים אשר הושקעו בניירות ערך שונים, והיא מנוהלת בידי שתי חברות: מנהל הקרן, והנאמן לקרן.

5. מנהל הקרן הוא חברה האחראית על ניהול נכסי הקרן לטובת מחזיקי היחידות. עיסוקה הבלעדי של החברה יהיה ניהול קרנות, והיא חייבת בהון עצמי, ביטוח, וחובת רישיון לעובדיה המרכזיים המשתתפים בקבלת החלטות השקעה.

6. דירקטוריון מנהל הקרן חייב למנות שתי וועדות חובה: ועדת השקעות אשר מתכנסת פעם בחודש לפחות, וועדת ביקורת כחלק מכללי ממשל תאגידי.

7. הנאמן לקרן הוא חברה המפקחת על: 1. קיום הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות. 2. קיום הוראות הסכם הקרן. 3. קיום ההתחייבויות של הקרן בהתאם לתשקיף.

8. תשקיף הקרן מתפרסם פעם ב-12 חודשים ויחולו עליו כל הכללים בדבר גילוי נאות ואיסור פרט מטעה כמו בתשקיפי תאגידים מדווחים. בנוסף, יש לפרסם דוח חודשי ודוח מיידי.

9. מנהל הקרן והנאמן חבים חובת אמונים כלפי מחזיקי היחידות, יפעלו בזהירות, באמונה ובשקידה. חל עליהם איסור להפלות בין מחזיקי היחידות. כמו כן, אסור להנפיק יחידת השתתפות ללא תמורה.

10. שינוי מהותי במדיניות הקרן מותר רק פעם ב-12 חודשים וזאת על מנת להגן על הציפיות הלגיטימיות של המשקיעים ביחידות הקרן. במקרה ובוצע שינוי מהותי, יש להגיש דוח לרשות, לפרסם בעיתון ולהודיע לבעלי היחידות.

11. מנהל הקרן חייב לשלוח נציג ולהצביע באסיפות הכלליות של כל תאגיד שהוא מחזיק בניירות הערך שלו, אם באסיפה צפויים לדון בנושא שיפגע בעניינם של המשקיעים בקרן, או לקדם את עניינם. לאחר האסיפה על מנהל הקרן לדווח על אופן הצבעתו ב"דוח הצבעה" המפורסם במגנא.

12. על מנת ליצור אחידות בפרסום מדדי ההצלחה של קרנות נאמנות בישראל, נאסר על מנהל הקרן לפרסם פרטים אודותיה אלא אם כן אישר הנאמן מראש את הפרסום ואת תוכנו, ובהתאם לנוסחה הקבועה בתקנות.

13. למנהל הקרן ולנאמן אסור להחזיק לחשבונם (ל-nostro) יחידות של הקרן אותה הם מנהלים. עם זאת, היחידים העובדים בקרן, רשאים להחזיק לחשבונם האישי יחידות של הקרן, אולם אותם "גורמים מקורבים" לא יחזיקו ביחד מעל ל-25% מהיחידות שהוצעו לציבור.

14. קרן נאמנות רשאית להחזיק לחשבונה לא יותר מ-5% משווי נייר ערך של תאגיד מסוים. כמו כן, אינה רשאית להשקיע יותר מ-10% מנכסיה בנייר ערך של תאגיד מסוים.

15. רכישת יחידה של קרן נאמנות פתוחה לא נעשית בשוק של קונים ומוכרים, או לפי ביקוש והצע בבורסה, אלא בין קונה לבין מנהל הקרן, ובין מוכר לבין מנהל הקרן (יצירה ופדיון יחידות).

 

♣ בהצלחה!

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה