שוק ההון

שוק ההון

מתן ייעוץ משפטי בתחום שוק ההון בישראל מחייב הכרות מעמיקה עם הדין הישראלי ובמקביל עם הפרקטיקה הנוהגת.

הייעוץ המשפטי מתמקד בעיקר בחוקים שלהלן:

1. חוק החברות, התשנ"ט-1999: חוק המסדיר את האורגנים של החברה: אסיפה כללית > דירקטוריון > מנכ"ל, וכן את אופן ניהול חברה פרטית וחברה ציבורית.

2. חוק ניירות ערך, התשכ"ט-1968: חוק המסדיר את חובות הגילוי של התאגידים המדווחים באמצעות שני מנגנונים: בשוק הראשוני: באמצעות תשקיף. בשוק המשני: באמצעות דיווחים המיידיים הכוללים דוח תקופתי (הנקרא גם דוח שנתי); דוח כספי-ביניים (הנקרא גם דוח רבעוני); ודוח מיידי.

3. חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשמ"ד-1994: החוק המסדיר את הגופים המנהלים קרנות נאמנות ואת אופן ניהול הקרן באמצעות שתי חברות: האחת מנהל הקרן, והשניה הנאמן לקרן.

4. חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995: החוק המסדיר את קבלת הרישיון, את פעילותם וכללי המשמעת של הפועלים בשוק ההון: יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים. החוק מדגיש את חובתם לראות תמיד את טובת הלקוח ולפעול לקידום האינטרסים שלו, להימנע מניגוד עניינים, ולפעול בהתאם לחובת הזהירות.

5. חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 והצווים החלים על מנהלי תיקים ועל חברי הבורסה: חוק המחייב הכרות עם הלקוח וקובע את כלל KYC: Know Your Customer. הצווים מורים על מפגש פנים אל פנים עם כל לקוח, בדיקת מקור כספו, ודיווח לרשות לאיסור הלבנת הון במקרה של פעילות חריגה בחשבון הלקוח.

6. חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-1994: חוק חדשני המסדיר את נוהל רישום חברות דירוג האשראי בישראל כגון חברת מעלות וחברת מדרוג, אופן קביעת שיטות ההערכה שלהן, איסור על קיומו של פרט מטעה, הסדרת ניגוד עניינים ועצמאות הליך הדירוג.


מעבר להכרות עם האמור בחוק, עם גבולותיו וסייגיו, יש להכיר את הפרקטיקה הנוהגת בהתנהלות מול רשות ניירות ערך, מול התאגידים המדווחים ומול מנהלי התיקים ובתי ההשקעות השונים. תחומים אלו נבחנים באתר זה בהבטים שונים.

 


המשרד מעניק ייעוץ משפטי בתחומים הבאים:

לבתי השקעות

> כתיבת תוכנית אכיפה פנימית בהתאם להוראות רשות ניירות ערך. 

> כתיבת נהלים בהתאם להוראות רשות ניירות-ערך.

> עדכון ובחינה של הסכם ההתקשרות עם הלקוח.

> בדיקת אתר האינטרנט ותכניו לרבות האזהרות הכלולות. 

> הנחיית עובדים בעלי רישיון ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקים בנוגע לחובות המשמעת החלות עליהם ועדכונים בחוק הייעוץ. 

> מתן חוות דעת משפטית בנוגע לפעילות בשוק ההון, חוות דעת לגבי פעילות במט"ח, לגבי פעילות בנגזרים, וכדומה.

> הנחיית קצין הציות בבית ההשקעות ומעקב אחר פעילותו.

> עריכת הסכמים בין בית ההשקעות לבין גורמים חיצוניים ("גורם מפנה").

> התכתבות עם גורמים מקצועיים ועם הרשויות השונות לרבות רשות ניירות ערך.

> ייעוץ בנושאים הקשורים לאיסור הלבנת הון, זיהוי לקוח ונהנה, ודיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.

> ייעוץ משפטי שוטף בנוגע לפעילות בית ההשקעות, לרבות בנוגע להעסקת עובדים בעלי רישיון, ושאינם בעלי רישיון, וניירות הערך המותרים בהחזקה על-ידם.  

 

ליחידים

> הקמת חברה לניהול תיקים, רישוי בהתאם לחוק הייעוץ, הנחיית הבעלים והמנהלים וכתיבת הסכמי מייסדים. 

> בדיקת הפסדים שנוצרו בתיק השקעות מנוהל או מיועץ.

> בדיקת רשלנות הייעוץ או הניהול בתיק ההשקעות.

> ייעוץ משפטי בנוגע לסיכויי תביעה נגד בנק או נגד מנהל תיקים.

> ייעוץ משפטי עבור מי שאין לו רישיון יעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקים בנוגע להחזקות ניירות ערך וכן בנוגע לייעוץ וניהול ל-5 לקוחות.

> ייעוץ משפטי בנוגע לקבלת רישיון ישראלי על סמך רישיון בחו"ל או לימודים בחו"ל, לרבות התכתבות עם רשות ניירות ערך והגשת בקשה לוועדת חריגים ברשות ניירות ערך לגבי פטורים מבחינות ומהתמחות.

> ערעורים על החלטות רשות ניירות ערך בנוגע למתן רישיון, פטורים מבחינות, ופטורים מהתמחות.

 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה