הסכם ניהול תיקי השקעות: 10 דגשים

הסכם ניהול תיקי השקעות: 10 דגשים

הסכם ניהול תיקי השקעות: הוראות חוק הייעוץ

חוק הייעוץ* המסדיר את פעילותם של מנהלי תיקים, יועצי השקעות ומשווקי השקעות, קובע מהם הסעיפים שחייבים להיכלל בהסכם, וזאת על מנת להגן על המשקיעים. בבסיסו, ההסכם מגן על המשקיעים בכך שהוא חושף את כל הנתונים הרלוונטיים לניהול חשבון ההשקעות ומאפשר בחירה במסלול השקעה המותאם באופן אישי לצרכי הלקוח. 

להלן 10 דגשים לגבי הסכם ניהול השקעות:

1. לכל הסכם ניהול תיקי השקעות שלושה חלקים עיקריים: 

חלק ראשון: פרטי המתקשרים: פרטי הלקוח ופרטי בית ההשקעות אשר ינהל את חשבון ההשקעות וכן ההתחייבויות ההדדיות.

חלק שני: פרטים אודות השירותים הניתנים על ידי בית ההשקעות: שירותי ניהול השקעות / ייעוץ השקעות / שיווק השקעות. בפרק זה יובאו הגדרות, אחריות בעל הרישיון, כללים לגבי מיופה כוח, קבלת אשראי, דיווחים ללקוח, אופן סיום ההתקשרות ועוד.

חלק שלישי: נספחים: נספח איסור הלבנת הון; נספח ברור צרכים אישיים, וקביעת מדיניות ניהול ההשקעות בחשבון; נספח לגבי עמלות ודמי ניהול; נספח בדבר הסכמה לעסקאות בסיכון מיוחד; ייתכנו נספחים נוספים, כגון הסכמה לניהול בנאמנות עיוורת, נספח לניהול לקוח כשיר, וכדומה.  

2. האם נותן שירות ההשקעות הוא בעל רישיון בתוקף?

בכל מקרה, יתכן וההסכם הוא עם בעל רישיון או עם מי שאינו בעל רישיון. בכל מקרה, יש להבהיר זאת.

כאשר מתקשרים עם מי שאינו בעל רישיון, יש לוודא שהדבר הובא לידיעת הלקוח וכן העובדה שאין לנותן השירות ביטוח.

כאשר מתקשרים עם מי שהוא בעל רישיון, יש לוודא שמדובר ברישיון בתוקף ושהוא בעל ביטוח.

כאשר מדובר בשירותי ניהול תיקי השקעות: יש לוודא שלבית ההשקעות יש רישיון בתוקף וגם למנהל התיקים.

במקרה של יעוץ או שיווק השקעות: יש לוודא שליועץ / משווק יש רישיון בתוקף.

הבדיקה יכולה להיעשות באופן עצמאי באתר של רשות ניירות ערך.

3. ברור צרכי לקוח - יותר מדי שאלות?

שלב ברור צרכי הלקוח הוא שלב חשוב ביותר בהתקשרות נותן השירות (יועץ / משווק / מנהל תיקים). חלק ניכר מהפגישה הראשונית יוקדש לשיחה אודות צרכים ורצונות של הלקוח. קיימים שלושה חלקים בשלב ברור הצרכים: הראשון, ההכרות; השני, ברור הצרכים והנתונים האישיים; והשלישי, קביעת מדיניות ההשקעה מותאמת לצרכיו של הלקוח. 

4.  קביעת מדיניות השקעות  

קביעת מדיניות השקעה הוא השלב החשוב והמרכזי בהכרות עם הלקוח. זהו שלב בו מגדיר הלקוח את ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שיכללו בתיק ההשקעות שלו, לרבות השיעור של כל נייר ערך - תוך שקילת הסיכון והסיכוי. בניית המדיניות תתבצע במשותף על ידי מנהל התיקים והלקוח. הצגת תשואות עבר של בית ההשקעות אפשרית במגבלות החוק ורק אם מדובר בתיקים בעלי סיכון דומה. 

5. עסקאות בסיכון מיוחד

עסקאות בסיכון מיוחד הן עסקאות בניירות ערך או בנכסים פיננסיים, בעלות סיכוי לרווח גבוה לצד סיכון של הפסד משמעותי אשר לעיתים לא ניכר על פני נייר הערך.

העסקאות הנחשבות לכרוכות בסיכון מיוחד הן עסקאות באופציות, בחוזים עתידיים, במוצרים מובנים, עסקאות בחסר, ועסקאות שהתשקיף שלהן מראה שהן בעלות סיכון מיוחד. כמו כן, כל עסקה שמנהל התיקים סבור שהיא בעלת סיכון מיוחד תיחשב לכזו, כגון רכישת יחידות של קרנות נאמנות ממונפות, עסקאות בכתבי אופציה וכדומה. 

הלקוח חייב להסכים לביצוע עסקאות אלו בחשבונו. ההסכמה תהיה לסוג עסקה ולא לכל העסקאות באופן גורף. בכל שלב בניהול תיק ההשקעות אפשר לשנות את ההסכמה או אי ההסכמה. בדוח הרבעוני ללקוח יסומנו בהבלטה עסקאות אלו ברבעון שחלף.

6.  האם לבית ההשקעות יש אינטרס לשווק מוצרים מסוימים?

כאשר מתקשרים עם בית השקעות מסוים, יטה בית ההשקעות לרכוש לתיק ההשקעות של הלקוחות מוצרים פיננסים שמונפקים על ידו. פעילות זו מותרת ובלבד שהלקוח הסכים מראש ובכתב להעדפת מוצרים אלו והובהרה לו הזיקה. 

7. כיצד נקבעים דמי הניהול?

מנהל התיקים מקבל את שכרו כאחוז מגודל התיק המנוהל כפי שהוא מחושב בסוף כל חודש. מקובל כי כל שהחשבון המנוהל גבוה יותר, דמי הניהול נמוכים יותר. היום מקובל לקבוע דמי ניהול בגובה 1% לשנה, כלומר בין 0.0833%-0.0667% לחודש. 

החוק אוסר על מנהל התיקים (להבדיל מיועץ השקעות) לקבוע את שכרו כתלות ברווחים שהוא מפיק ללקוחותיו. מדוע? מפני שאם שכרו יקבע מתוך הרווחים בלבד, קיים חשש שהוא יטה ליטול סיכונים בניהול ההשקעות. 

8.  החזרי עמלות לבית ההשקעות

בנוסף לדמי הניהול, רשאי מנהל תיקים לקבל גם החזר עמלות מחבר הבורסה שהוא לרוב הבנק בו מנוהל החשבון. כלומר, הלקוח משלם לבנק עמלה בגין רכישה או מכירה של ניירות ערך לחשבונו, וחלק מסכום זה חוזר למנהל התיקים. כך למשל, אם הלקוח משלם לבנק 13 ש"ח בגין כתיבת אופציה, הרי שנתח מסכום זה, מועבר למנהל התיק. זהו תגמול עקיף נוסף למנהל התיקים. 

הלקוח רשאי לאשר או לסרב שמנהל התיקים יקבל החזר עמלות זה. ההחזר אינו פוגע בלקוח בצורה כלשהי, פרט אולי לחשש שיבוצעו פעולות סרק בחשבון על מנת לקבל החזר עמלות. לאחרונה בתי השקעות רבים מוותרים מראש על החזרי העמלות הללו וזאת, על מנת להסיר כל חשש לפעולה בניגוד עניינים עם הלקוח. כמו כן, לעיתים חישובי ההחזרים מסובך, והדיווח הרבעוני ללקוח אודות כל החזר מורכב אף הוא.

9. ביטול ההסכם? אפשרי בכל עת

חוק היעוץ כולל הוראה ברורה לפיה הלקוח ומנהל התיקים רשאים לבטל את ההסכם בכל עת, ואין צורך בהסבר כלשהו. ההסכם חייב לכלול סעיף המבהיר זכות זו. עם זאת, יש לשים לב כי ביטול ההסכם באופן פתאומי עלול לגרום להנזלת תיק ההשקעות במהירות (משמע, מכירה מיידית של ניירות הערך והנכסים הפיננסים המוחזקים) ועלול לגרום נזק מיידי לחשבון ההשקעות. מומלץ לשקול זאת ולהתייעץ עם מנהל תיקי ההשקעות טרם ביטול ההסכם וסגירת החשבון או העברתו לניהול אחר. 

10. דוח רבעוני ("Statement")

בכל תום רבעון קלנדרי (לאחר חודש מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר) יש לשלוח ללקוח לדואר רגיל או לכתובת מייל, דוח רבעוני אודות מצב חשבונו. הדוח חייב להיות מוגש בעברית ובמטבע מקומי (אלא אם כן התבקש דוח במטבע אחר). בדוח יפורטו שווי הנכסים בתיק לסוף הרבעון האחרון, גובה דמי הניהול שנגבו, יובא פירוט הרכב תיק ההשקעות ויובלטו עסקאות בניגוד עניינים ובסיכון מיוחד, וכן יובאו פרטי המבטח של בית ההשקעות. לעיתים יכללו גם פרטים אודות אירועים משמעותיים, למשל, מיזוג בית ההשקעות עם חברה אחרת, הקמת חברה בת לניהול קרנות נאמנות, הודעה חשובה של נגיד בנק ישראל, וכדומה.


* חוק הייעוץ = חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995. חוק צרכני המסדיר את אופן ניהול כספי אחרים על-ידי יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים. החוק מחייב את בעלי הרישיון לראות לנגד עיניהם את טובת הלקוח בלבד, לשמור על נכסי הלקוח, ולהתאים את השירות לצרכיו. 

 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה