לקוח כשיר - 10 עצות משפטיות

לקוח כשיר - 10 עצות משפטיות

*הכותבת, עו"ד כנרת רצון-פיקובסקי, עוסקת בייעוץ משפטי לפרטיים ולגופים מוסדיים בתחום שוק ההון, בישראל ובחו"ל.

בארבע השנים האחרונות אנו נתקלים במנהלי תיקים המעדיפים להתלות את רישיונם, ולנהל חשבונות של לקוחות כשירים בלבד. ניהול לקוחות כשירים טומן בחובו יתרונות רבים ועם זאת, מחייב תשומת לב מיוחדת - הן בשל הוראות החוק יוצאות הדופן, והן לאור אופיים של הלקוחות, אשר לרוב מבינים בשוק ההון ובסוגי השקעות שונים.

נביא להלן 10 דגשים משפטיים הנוגעים לניהול תיק השקעות של לקוחות כשירים:

1. מיהו לקוח כשיר והאם נדרש רישיון על מנת להעניק שירות השקעות?

כבר בפתח הרשימה יודגש: בהתאם לחוק הייעוץ, מרגע שלקוח הוגדר ככשיר, ניתן להעניק לו שירות יעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות ללא צורך ברישיון כלשהו בישראל. ההנחה בבסיס הוראת חוק זו היא כי לקוח כשיר הוא אדם עתיר אמצעים או בקי במיוחד בשוק ההון, ולכן הוא בעל יכולת לבדוק ולפקח על פעילות בעל הרישיון, ואינו זקוק, לפיכך, להגנת החוק והגנתה של רשות ניירות ערך.

לקוח כשיר מוגדר בחוק הייעוץ* כתאגיד או כיחיד (אדם פרטי).

התאגידים הנחשבים ללקוח כשיר הם: קרן נאמנות, חברה המנהלת קופת גמל, מבטח, תאגיד בנקאי, בעל רישיון, חבר בורסה, חתם, תאגיד שההון העצמי שלו עולה על 50 מ' ש"ח. כמו כן, ייחשב ללקוח כשיר כל תאגיד בבעלות מלאה של המשקיעים הללו או תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל והוא בעל איפיון דומה.

יחידים המוגדרים כלקוח כשיר הם: אדם יחיד שמתקיימים בו שניים מתוך ארבעת התנאים הבאים:

א. שווי נכסיו הנזילים - לאו דווקא אלו המנוהלים בידי מנהל התיקים - הוא מעל 12 מ' ש"ח.

ב. הוא בעל מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון: "מומחיות" זו לא ברורה ואינה מפורשת בחוק. הפרשנות שאנו מעדיפים היא היכולת להבחין בין היתרונות והחסרונות של כל השקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, בארץ ובחו"ל, בטווח הקצר והטווח הארוך, לרבות הבנת פעילות הנגזרים, והבנת המדדים השונים בשוק ההון.

ג. הוא הועסק לפחות שנה בתפקיד מקצועי שדורש מומחיות בשוק ההון.

ד. הוא ביצע לפחות 30 עסקאות בממוצע, בכל רבעון, במשך ארבעת הרבעונים האחרונים. לא נמנים על עסקאות אלו עסקאות שבוצעו על ידי מנהל תיקים עבור הלקוח הכשיר.

> חשוב לשים לב שגם תאגיד שהוא בבעלות מלאה של יחיד שהוא לקוח כשיר, ייחשב ללקוח כשיר.

> כאשר מדובר בחשבון משותף לבן משפחה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך), הרי שדי בכך שאחד מבני המשפחה עומדים בתנאי הכשירות כדי לאפשר ניהול של לקוח כשיר בחשבון.

2.  הודעה ללקוח על היעדר רישיון וקיום ביטוח 

במקרה של מתן שירותי ייעוץ או ניהול תיקים ללקוח כשיר, עליכם להודיע ללקוח הכשיר טרם ההתקשרות כי אינכם בעלי רישיון או שהרישיון הותלה או בוטל, וכן יש לציין בפני הלקוח הכשיר אם יש בידיכם ביטוח אם לאו.

3. לכמה לקוחות כשירים מותר לנהל תיק השקעות?

חוק הייעוץ אינו קובע מגבלה מספרית ביחס ללקוחות כשירים. מכאן, שאם אין איסור - הרי שניתן לנהל תיק השקעות למספר בלתי מוגבל של לקוחות כשירים. כך למשל, ניתן לנהל לתאגידים את תיק הנוסטרו, לחברות ביטוח, לחתמים, לבעלי רישיון ניהול תיקים, יעוץ השקעות ושיווק השקעות, וכן לנהל למספר רב של יחידים הנחשבים ללקוחות כשירים ואשר נתנו הסכמתם להיותם כשירים.

4.  הסכם או הסכמה?

החוק אינו מחייב לחתום על הסכם ניהול השקעות עם לקוח כשיר. עם זאת, ברוב המקרים הדרישה להסכם בכתב תבוא דווקא מצדו של הלקוח הכשיר, המעוניין לעגן את זכויותיו מול מנהל התיקים. ניסוח ההסכם אם כך, יהיה בהתאם לפרקטיקה הנוהגת בתחום, ויכלול רק את הפרטים שהצדדים סבורים שיסייעו להם בניהול תיק ההשקעות. כך למשל, יכלול ההסכם פירוט סוגי ההשקעות, וכן פרק קצר בנוגע לברור צרכי הלקוח. ההסכם ישקף איזון בין דרישות הלקוח הכשיר, לבין הצורך של מנהל התיקים להגן על עצמו.

> בנוסף, לקוח כשיר יחיד, חייב לחתום על הסכמה בכתב לכך שייחשב כלקוח כשיר. נוסח ההסכמה יכול שיהיה קצר, בנוסח המצורף פה. במקרה שמדובר בלקוח כשיר בעל מספר חשבונות מנוהלים, ניתן לקבל הסכמה אחת שתכלול את רשימת החשבונות.

> לקוחות כשירים שהם תאגידים אינם צריכים לחתום על הסכמה בכתב להיותם כשירים.

5. מנהל התיקים רשאי לגזור את שכרו כאחוז מהרווח

כן, מפתיע, זהו אחד החריגים המעניינים בחוק הייעוץ: החוק אינו אוסר על קביעת שכר מנהל התיקים מתוך רווחי הלקוח. במקרה של לקוח שאינו כשיר, השכר נקבע כאחוז מגובה התיק בסוף כל רבעון, אולם במקרה של לקוח כשיר, החוק מוותר על הצורך להגן על הלקוח, משום שאנו מניחים שהלקוח הכשיר מכיר את שוק ההון, יודע לנהל את כספו והוא בעל ניסיון במשא ומתן עם מנהל תיקים. לפיכך, במקרה של לקוח כשיר, רשאי מנהל התיקים לקבוע את שכרו בכל דרך שיבחר.  

6. החוק אינו מחייב התאמת השירות לצרכי הלקוח

אבל, שימו לב: עצם העובדה שהחוק אינו מחייב התאמת השירות לצרכי הלקוח, אין משמעו שניהול תיק ההשקעות נעשה ללא התאמה. משמעות הדבר היא שאם לא הוסכמו הנתונים בין מנהל התיקים לבין הלקוח הכשיר, הרי שאין אפשרות להטיל חובה כזו על מנהל התיקים, אם הסתברה הפרה או אם נגרם ללקוח נזק בגין התרשלות.

7. החוק אינו מחייב הודעה ללקוח אודות עסקה בסיכון מיוחד

גם כאן, החוק מניח שהלקוח הכשיר מבין משמעותן של עסקאות בסיכון מיוחד, כגון עסקאות באופציות, בחוזים עתידיים, מכירה בחסר, מוצרים מובנים וכדומה. לפיכך, אנו מניחים שהלקוח הכשיר בעצמו ידע להגביל או לפקח על העסקאות הללו כשהן מתבצעות בחשבונו, ולכן אין צורך שהחוק יתערב ויחייב את מנהל התיקים להזהיר את הלקוח  מפני עסקה בסיכון מיוחד.

8. האם לקוח כשיר יכול לתבוע את מנהל התיקים?

התשובה לשאלות אלו היא תמיד כן. תמיד אפשר לתבוע את מנהל התיקים או את כל מי שסבורים שגרם לכם נזק. אלא... שיש לבדוק אם סיכויי התביעה טובים, שאחרת, אתם עלולים לשלם הוצאות בגין תביעה שאינה מבוססת דיה. במקרה של לקוח כשיר, גם אם הוראות חוק הייעוץ אינן חלות במלואן, הרי שחלות על ההתקשרות חובות מכוח חוקים אחרים, כגון חוק הנאמנות, חוק החוזים, פקודת הנזיקין וכדומה. שם אפשר למצוא עילות תביעה בגין התרשלות בניהול התיק, גרם נזק, הפרת חובת הנאמנות ועוד.

9. מה תפקידה של רשות ניירות ערך במקרה של לקוח כשיר?

למעשה, אפשר להגיש תלונה לרשות ניירות ערך על פעילות לקויה של מנהל תיקים, גם אם פעל לא רישיון וגם אם ניהל תיקים ללקוחות כשירים. עם זאת, סביר להניח שרשות ניירות ערך תהיה פחות אקטיבית בפיקוח על מנהל התיקים, משום שבבסיס החקיקה עומדת ההנחה שלקוח כשיר הוא מתוחכם דיו כדי להגן מראש על האינטרסים שלו, ואינו זקוק להגנתה של רשות ניירות ערך.

10.  חובת האמונים וחובת הזהירות חלות - התייחסו בכבוד לכל לקוח

כל לקוח - בין אם הוא כשיר ובין אם לאו - הוא לקוח שטובתו עומדת לנגד עיניכם. חובת האמונים חלה בכל מקרה, הן מכוח חוק הייעוץ, והן מכוח האמון שנותן בכם הלקוח. הוא מצפה שתתייחסו ברצינות ובכובד ראש לכל עסקה המתבצעת בחשבונו. עובדת היותו כשיר, מעבירה את אופי היחסים למישור של אמון מעבר למישור המשפטי, ומחייבת אתכם במשנה זהירות.

 

מקורות נוספים לעיון:

> שאלות ותשובות של רשות ניירות ערך ביחס ללקוח כשיר

> מתן שירותים בחו"ל ללקוחות כשירים - שאלות ותשובות של רשות ניירות ערך

> לקוח שהוא נאמן: במי מתקיים תנאי הכשירות?

 

 

 


* חוק הייעוץ = חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995. חוק צרכני המסדיר את אופן ניהול כספי אחרים על-ידי יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים. החוק מחייב את בעלי הרישיון לראות לנגד עיניהם את טובת הלקוח בלבד, לשמור על נכסי הלקוח, ולהתאים את השירות לצרכיו.תגובות


מאת בסעיף 4 מדובר על "נוסח המצורף פה" להסכמה בכתב לכך שלקוח כשיר יחיד ייח שב כלקוח כשיר. הנוסח איננו מצורף לדף האינטרנט. אשמח לראות נוסח זה., בתאריך 11/14/2015מאת פרופסור מרים הקסטר, בתאריך 11/14/2015
תוכן התגובה:


מאת אסף, בתאריך 4/6/2016
לדעתי הגדרת כשיר שונתה בסוף שנה שעברה
כדאי לעדכן


מאת בר-שוע אמנון, בתאריך 9/7/2016
מה היתרונות למשקיע פרטי , כאשר הוא מוגדר כלקוח כשיר? האם הון נדלן יכול להחשב במסגרת התנאים הנדרשים?


מאת שם:, בתאריך 6/30/2019
תוכן התגובה:


מאת Name:, בתאריך 6/30/2019
Comment:


הוסף תגובה


BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה