מאחורי קרנות הגידור - 10 דגשים משפטיים

מאחורי קרנות הגידור - 10 דגשים משפטיים

מהי קרן גידור?

קרנות גידור בישראל הפכו בשנים האחרונות למונח שגור בפני משקיעים ויזמים רבים.

קרן גידור היא למעשה ישות המאוגדת במבנה משפטי של שותפות שמטרתה להשקיע באסטרטגיות אגרסיביות בשוק ההון, בדרך כלל, עבור מספר משקיעים עתירי הון (יחידים ומוסדיים).

נושא קרנות הגידור טרם הוסדר בחוק הישראלי, אם כי קיימות מספר התייחסויות עקיפות בדיני המס ובדיני קרנות הנאמנות. מדובר כמובן בתחום שעדין מתפתח ושואב את מרבית הפרקטיקה הניהולית מקרנות הגידור הזרות, בעיקר האמריקאיות.

 

להלן 10 דגשים משפטיים חשובים בתחום של קרנות גידור:

1. הרציונל בבסיס ניהול השקעות בקרן גידור

כאמור, ההסדר החקיקתי בנוגע לקרנות גידור לוקה בחסר. לאור זאת, הרי שגם ההסכמים הנכללים במסגרת הקמת קרן גידור כמעט ואינם מפוקחים. אמנם קיימים בהסכמים סעיפי חובה הנובעים מתנאים שהציבו רשויות המס, אולם מעבר לסעיפי חובה אלו, ניתן חופש פעולה מלא לצדדים לעצב את ההתקשרות ביניהם. יש לזכור כי כל תחום ההשקעות האלטרנטיביות, לרבות קרנות הגידור, מבוסס על הרציונל שמדובר במשקיעים מתוחכמים ו/או אמידים, שאינם זקוקים להגנת הרגולטור, היכולים לבצע בדיקת נאותות ("Due Diligence") ופיקוח על תנאי ההסכם באופן עצמאי על מנת לבחון את אמינות ורצינות מנהלי הקרן טרם השקעה.

במקום שאין כשל שוק מובנה, מעדיף הרגולטור במקרים רבים, להסיר את פיקוחו ואחריותו. עם זאת, חשוב לציין, כי כניסתם המוגברת של המשקיעים המוסדיים להשקעות בתחום קרנות הגידור, עשויה להשפיע על יציבות המערכת הפיננסית וזהו נושא אשר ידרוש ללא ספק את התערבות המחוקק בשנים הקרובות.

2. קרן גידור היא תאגיד מסוג שותפות מוגבלת

קרן גידור היא כאמור מנגנון השקעה עבור אחרים. המבנה התאגידי הוא של שותפות מוגבלת: שותף אחד כללי (הוא השותף המנהל) ושותפים רבים אחרים שהם מוגבלים (=המשקיעים).

ודגש:

השותף הכללי (השותף המנהל) הוא חברה בע"מ.

השותפים המוגבלים (המשקיעים) הם יחידים או מוסדיים שאינם מעורבים כלל בניהול הקרן.              

למעשה, פקודת השותפויות מגבילה את מספר השותפים הכלליים ל-20, אך אינה מגבילה את מספר השותפים המוגבלים. עם זאת, לאור תחולתם של חוקים אחרים כגון חוק ניירות ערך (האוסר להציע ליותר מ-35 ניצעים ללא תשקיף) ובעיקר חוק השקעות משותפות בנאמנות (הקובע כי כדי להיחשב לקרן נאמנות נדרשת השקעה של מינימום 50 משקיעים), נוצרה מגבלה מספרית על מספר השותפים המוגבלים.​

רק במקום אחד בחוק הישראלי - בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים), התשנ"ה-1994 – נקבעה ההגדרה של קרן גידור. חשוב לזכור שההגדרה נועדה להבהיר לקרנות נאמנות באילו מניות של קרנות גידור הן רשאיות להשקיע. ובכל זאת, אף אם מדובר בהגדרה ספציפית שנועדה למטרה מסוימת בלבד, ראוי להכירה:

"תאגיד שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך הנסחרים בבורסה או בשוק מוסדר, קניה או יצירה של אופציות וחוזים עתידיים או מכירת ניירות ערך בחסר, והפקת רווחים משותפת מכל האמור, כאשר ההשקעה, הקניה, היצירה והמכירה בחסר כמאור, יכול שייעשו בשיעורים ובתנאים החורגים מהשיעורים ומתנאים המותרים לקרן נאמנות על פי החוק במדינה שבה הוקם התאגיד ולרבות אגד קרנות גידור".​

3. קרן גידור אינה מפרסמת תשקיף

קרן נאמנות מציעה למעשה למשקיעים להפקיד את כספם בידיה, בתמורה להתחייבותה להשקיע באסטרטגיה מסויימת, ולהשיג תשואה בכל מצב שוק: הן שוק עולה והן יורד. יש לזכור כמובן כי מדובר בסיכוי רב להצליח הכרוך בסיכון רב באותה מידה. דיני ניירות הערך הקלאסיים מחייבים במקרה זה פרסום תשקיף, על מנת לשקף לציבור המשקיעים את הסיכוי והסיכון הגלומים בהשקעה מיוחדת זו. למעשה, על פי חוק ניירות ערך, כל הצעת ניירות ערך לציבור מחייבת תשקיף. אלא, שאם ההצעה מופנית לעד 35 ניצעים במהלך 12 חודשים, קיים פטור מפרסום תשקיף. מכאן, שקרנות הגידור יטו תמיד לפנות בהצעת השקעה ללא יותר מ-35 ניצעים במהלך 12 חודשים, וזאת על מנת לזכות בפטור מפרסום תשקיף. בפועל, יתכן וישקיעו פחות מ-35 ניצעים.​

4. רישיון ניהול תיקים וחובות על פי חוק הייעוץ?

השותף הכללי הוא כאמור מנהל הקרן. הוא מבצע פעילות של ניהול כספים בחשבונם של אחרים (המשקיעים). מכאן, שפעילות זו מחייבת רישיון של מנהל תיקי השקעות. עם זאת, מדובר בניהול במסגרת תפקידו בשותפות. זהו חריג מיוחד המצוי בחוק הייעוץ*, המאפשר ניהול השקעות ללא רישיון. מכאן, שמנהלי קרנות הגידור פטורים מעמידה בכללים הנוקשים של חוק הייעוץ, הכוללים גיבוש תוכניות אכיפה פנימית, תיעוד של כל ההתקשרויות והשיחות עם הלקוחות, דרישה להון עצמי ולביטוח, ציות לכללי איסור הלבנת הון, וכללים נוספים הגוזלים משאבי ניהול רבים.

5. שכר מנהל קרן הגידור

בשל הפטור מהצורך ברישיון, הרי שגם שכרו של מנהל הקרן יכול להיקבע באופן גמיש ואין איסור על גזירת שכרו כפונקציה של הרווח. מקובל ששכרו של מנהל הקרן נגזר משני מקורות:

הראשון, מדמי ניהול של 2%-2.5% לשנה.

השני, מדמי הצלחה (success fee) המגיעים לכדי 20% מהרווח שהפיק ללקוח.

6. הסדרי מס חלים על קרנות גידור

רשויות המס הסדירו כבר בשנת 2006 את המיסוי על קרנות נאמנות. בשתי החלטות מיסוי – 14/06 (קרן גידור פטורה) ו-15/06 (קרן גידור חייבת), קובעת רשות המסים כי רווחים והכנסות של שותפות מוגבלת בקרן נחשבות להשקעה פסיבית, וזאת להבדיל מהכנסות מעסק. לכאורה צריך היה שיעור המס להגיע לכדי 20%, אולם במקרה זה הוטל מס נוסף על היחידים שהם שותפים מוגבלים בקרן גידור, בשיעור של 5%, ולכן בסך הכל שיעור המס על היחיד המשקיע בקרן גידור הוא 25%.

עם זאת, יש לשים לב לתחולת שיעורי מס מקלים אלה: על מנת לזכות במס כה מופחת (לצורך ההשוואה, המס המוטל בפעילות עסקית רגילה מגיע לכדי 45%), השותפות חייבת לקבל "החלטה מקדמית" = Ruling של רשות המסים על מנת שתוכר כקרן גידור.

כדי לקבל הכרה זו, יש לנסח את ההסכמים הבאים:

  1. הסכם שותפות: זהו הסכם שבין השותף הכללי (החברה המנהלת) לבין השותפים המוגבלים (המשקיעים). הקרן – לצורך מס – תהיה "גוף שקוף".

  2. הסכם ניהול: זהו מעין "תקנון" של הקרן, הנקרא גם "מסמך ייסוד" ובו נקבעות חובותיו של הנאמן כלפי המשקיעים וכלפי רשות המס, וכן את החובות המוטלות על מנהל הקרן לרבות אופן ניהולה ומדיניות ההשקעות בה.

  3. הסכם עם נאמן: אשר תפקידו יהיה לפקח על פעילות קרן הגידור, לאשר כל הוצאה ולדווח לרשויות המס. זהו "נאמן מס" והוא לרוב רואה חשבון בעל ניסיון.​

7. מחסור ברגולציה > יצירתיות בהסכמים  

כאמור, פרט לסעיפי חובה, כל שאר הסעיפים בהסכמים עם המשקיעים נתונים להסכמות הצדדים. במקרים רבים, ההסכמים כוללים סעיפים יצירתיים המקובלים ברב קרנות הגידור, כגון אלו:

א. דמי הצלחה המבוססים על עקרון High Water Mark שמשמעו שדמי ההצלחה נגבים רק אפ הקרן הצליחה לעבור את השיא הקודם של תשואתה. במידה והקרן לא עברה שאת שיאה הקודם, לא יידרש המשקיע לשלם דמי הצלחה, גם אם באופן כללי, הקרן במצב של רווח. זהו כמובן סעיף המיטיב באופן משמעותי עם המשקיע.

ב. תקופת נעילה Lock Up Period: זוהי תקופה שבמהלכה חל איסור על המשקיע להוציא את כספו מהקרן, על מנת לאפשר למנהל הקרן להראות תשואות לאורך זמן בהתבסס על פוזיציית השקעה מסוימת. תנודתיות בכמות הכסף המשוקעת בקרן גידור עשויה להשפיע לרעה על התשואות, ולכן נוהגים "לנעול" את הכסף לתקופה. דיני המיסים מחייבים נעילה של לפחות 9 חודשים, אם כי מקובל לנעול אף לתקופה של 12, 15 ואף 24 חודשים. במקרה של הכרח למשוך את הכסף טרם זמנו, יאלץ המשקיע לשלם "קנס יציאה".​

8. תחולת חובת האמונים על מנהלי קרן גידור: מכוח חוק הנאמנות

גם במקרים שאין תחולה לחוק ספציפי בנוגע לניהול קרנות גידור, הרי שחלים הדינים הכללים של מדינת ישראל – גם אם מדובר בקרן שהוקמה בחו"ל. החוק העיקרי שיש להתייחס אליו הוא חוק הנאמנות, תשל"ט-1979 אשר עוסק בניהול נכס על ידי נאמן לטובת נהנה, ואלו עיקריו:

א. במילוי תפקידו חייב הנאמן לנהוג באמונה ובשקידה.

ב. נאמן חייב לשמור על נכסי הנאמנות, לנהלם ולפתחם ולפעול להשקעת מטרות הנאמנות, ומוסמך הוא לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו.

ג. נאמן אחראי לנזק שנגרם לנכסי הנאמנות או לנהנים עקב הפרת חובתו כנאמן.

ד. רווח שהפיק נאמן שלא כדין עקב הנאמנות, דינו כחלק מנכסי הנאמנות.​

9. חובות גילוי כלפי המשקיעים

חובת הגילוי כלפי המשקיעים מתייחסת לשני נושאים: האחד, גילוי ביחס לאסטרטגיה הננקטת בקרן. השני, גילוי ביחס למצב חשבונו של הלקוח.

באופן כללי ניתן לומר שחובת הסודיות מוגדרת בהסכמים באופן מינימלי ביחס לנושא הראשון, וזאת על מנת לשמור על סודיות שיטת ההשקעה, וכן על מנת להימנע מפירוט יתר כלפי המשקיע ועדכונו בכל שינוי שחל. אין הדבר אומר שהמשקיע אינו רשאי לרדת לעומקה של האסטרטגיה הננקטת אולם אין כל חובה לעדכן אותו בשינויים החלים במהלך תקופת ההשקעה, והקרן שומרת לעצמה את הזכות להתאים את האסטרטגיה לשינויי השוק. בנוגע לנושא השני, הרי שהמשקיע רשאי לקבל בכל רגע נתון מידע מלא ומפורט אודות מצב חשבונו ועל כך לא ניתן להתנות ואין אפשרות לצמצם חובה זו.

10. פיקוח מצומצם 

למעשה, אין רישום מדויק של קרנות גידור בישראל, של מספר המשקיעים בקרנות ושל הסכומים המנוהלים במסגרת קרנות אלו. יתכנו קרנות אשר נוקטות באסטרטגיות אגרסיביות אולם הן לא יוגדרו ככאלה, מסיבות הנוגעות לרגולציה או בשל העמימות המכוונת. מעבר לכך, קיימת חוסר יכולת לעקוב אחר השפעת קרנות הגידור בישראל הן בשל מדיניות של סודיות, הן בשל חוסר הפיקוח מצד רשות ניירות ערך, והן לאור רישום של רבות מהן בחו"ל (איי קיימן, קפריסין, ואף במלטה) וחוסר היכולת לזהותן בישראל.

  


 

* חוק הייעוץ = חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995. חוק צרכני המסדיר את אופן ניהול כספי אחרים על-ידי יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים. החוק מחייב את בעלי הרישיון לראות לנגד עיניהם את טובת הלקוח בלבד, לשמור על נכסי הלקוח, ולהתאים את השירות לצרכיו.

 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה