מהי מסלקת הבורסה ומה תפקידה?

מהי מסלקת הבורסה ומה תפקידה?
הן בעלות שם מוזר, כמעט בלתי נראות ובלתי מורגשות, אבל תפקידן בביצוע פעולות בניירות ערך הוא קריטי.

מי אתן, מסלקות הבורסה?

מסלקת הבורסה היא למעשה חברה המצויה בבעלותה של הבורסה לניירות ערך ומשמשת את הבורסה, ומשלימה את פעולת המסחר: בתהליך הסליקה מועברים מצד אחד ניירות ערך מהמוכר לקונה ומצד שני מועברת התמורה הכספית מהקונה לרוכש ניירות הערך.

פעילות המסלקה – כמו גם הבורסה – מפוקחת בקפדנות על-ידי רשות ניירות ערך.

כיום ישנם 16 חברי מסלקה: 9 בנקים ישראליים (לרבות בנק ישראל), 2 בנקים זרים ו-5 חברי בורסה שאינם בנקים (אקסלנס, מיטב דש, פועלים, פסגות, ואי. בי. אי.). חברי בורסה שאינם חברי מסלקה סולקים את פעילותם באמצעות חבר מסלקה.

 

יציבות המסלקה

יציבותן של המסלקות כמערכות תשלומים הינה עקרון מרכזי בפעילות בניירות ערך בבורסה במדינת ישראל. קיימת חשיבות רבה למזעור הסיכונים במערכות אלו, ויצירת וודאות משפטית לגבי פעילות המסלקה וסופיות הסליקה בהן וזאת על מנת למנוע כשל מערכתי במקרה של חדלות פירעון של אחד מחברי המסלקה וכדי לאפשר המשך רציף של פעילותן התקינה של המסלקות ושל המסחר.

פעילות המסלקה מוסדרת בחוקי העזר של הבורסה, בחלק ב' שלהם.

בחודש מרץ 2017 תוקן חוק ניירות ערך (תיקון מס' 61) ביחס למסלקות הבורסה, כך שנקבע מפורשות עקרון סופיות הסליקה במסלקות הבורסה החל גם על צדדים שלישיים. התיקון נעשה כחלק מחיזוק יציבותן של מסלקות הבורסה בהתאם לרמה המומלצת על ידי ארגוני הגג העוסקים בתחום בעולם.

 

לבורסה שתי מסלקות:

מסלקת הבורסה:

הוקמה בשנת 1966. סולקת את כל עסקאות ניירות הערך, מספקת שירותי יצירה ופידיון של יחידות של קרנות נאמנות ומשמורת ניירות ערך ביחד עם החברות לרישומים. בנוסף, מבצעת המסלקה תשלומי חברות כגון דיבידנד, ריבית, הטבה, מימוש המירים, מימוש זכויות ועוד. במקרים של ניירות ערך הנסחרים גם בחו"ל מספקת המסלקה שירותים באמצעות חברותה במסלקה בינלאומית.

מסלקת המעו"ף:

הוקמה בשנת 1993. מסלקה אשר משמשת את שוק הנגזרים בבורסה, ואחראית לסליקת האופציות והחוזים העתידיים הנסחרים בבורסה.  

 

קרן סיכונים

מעניין לציין שהמסלקה משמשת כצד נגדי מרכזי (CCP) לעסקאות המבוצעות במסחר בבורסה וזאת על מנת להקטין את הסיכון של הפעילות במסחר. למעשה, המסלקה משמשת כקונה וכמוכר בעל פעולה ונוטלת על עצמה את הסיכון שאחד מהצדדים לא יבצע את חלקו בעסקה.

על מנת לעמוד בהתחייבויותיה אלו, הקימה המסלקה קרן סיכונים שבה משתתפים חברי המסלקה בהתאם לחלקם בחשיפת המסלקה להתחייבות החבר.

סכום נכסי קרן הסיכונים מתעדכן ארבע פעמים בשנה, בתום כל רבעון. נכון לחודש אוקטובר 2017 גודל הקרן הוא 768 מיליון ₪. הקרן מגובה במזומנים ובאגח ממשלתיות שמפקידים חברי הבורסה. השווי המופקד נמוך משווי השוק של ניירות הערך, בשיעור המכונה "מקדם כיסוח" = Haircut אשר מחושב על בסיס מודל VaR ובהתחשב בתרחישי קיצון שאירוע במשק הישראלי ב-15 השנים האחרונות.

 

סליקת מניות דואליות

על מנת לאפשר סליקה של ניירות ערך של חברות הנסחרות בבורסה בישראל ובבורסות בחו"ל, חייבת הבורסה להיות חברה במסלקה בינלאומית, כגון ה-DTCC ובאמצעותה לבצע הסליקה הבינלאומית. החל משנת 2001 התקבלה מסלקת הבורסה כחברה בDTCC והעברת המניות ברישומים מתבצעת באופן ממוחשב, זול, מהיר ויעיל. חשבון המסלקה ב-DTCC מוגדר כחברה לרישומים.

 

גיבוי המידע והמערכת

מה יקרה אם רשת החשמל והאינטרנט תקרוס? האם המידע אודות החזקות בניירות ערך יישמר? גם לכך ניתן מענה: המסלקה הקימה מערך גיבוי למערכות המיחשוב, התקשורת והחשמל באתר מרוחק מתל אביב, בו ניתן לנהל מסחר וסליקה במקרה שלא ניתן לבצעם בבניין הבורסה. האתר נבדק פעמיים בשנה בשיתוף עם חברי המסלקה על מנת להבטיח את פעילות השרידות של מערכות המחשב והתקשורת, ולכל חבר מסלקה קיים קשר ישיר ופעיל לאתר הגיבוי.

 

לסיכום, פעילות המסלקות היא לכאורה טכנית: העברה של סכומי כסף וניירות ערך. אולם, בלי פעילות תקינה, יציבה ומגובה של המסלקות, תהיה הפעילות בבורסה איטית, בלתי ודאית, וכתוצאה מכך, ידירו המשקיעים את רגליהם מהשקעה בבורסה בישראל. מכאן, שפעילות המסלקות היא מהותית לשוק ההון, גם אם לעיתים נדמה שהיא "בלתי ניראית ובלתי מורגשת".

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה