מהן זירות סוחר?

מהן זירות סוחר?
זירת סוחר היא פלטפורמת מסחר ממוחשבת המאפשרת למשקיעים לסחור במכשירים פיננסיים שונים.

לאחרונה תוקן חוק ניירות ערך בסעיפים 44יב-44ל, כך שיכלול פיקוח והסדרת זירות סוחר. 

ההגדרה הרשמית בחוק ניירות ערך של זירת סוחר היא:

"מערכת ממוחשבת שבאמצעותה קונה או מוכר אדם מלקוחותיו, לחשבונו העצמי, מכשירים פיננסיים באופן מאורגן, תדיר ושיטתי."

למעשה מדובר במנגנון ממוחשב באמצעותו יכולים אנשים פרטיים לסחור בחשבונם הפרטי בנגזרי מט"ח הידועים כ-FOREX, נגזרי סחורות או נגזרי ניירות ערך זרים. המסחר נעשה מול מפעיל הזירה ולא מול גורם שלישי, חיצוני. אותו גורם שמפעיל את הזירה, נקרא סוחר והמערכת כולה נקראית זירת סוחר. מסחר מעין זה יוצר כמובן מצב בעייתי מאד, משום שכאשר הלקוח מפסיד, הזירה מרוויחה את מלוא ההפסד של הלקוח. כאשר הלקוח מרוויח, הזירה מחויבת במלוא הרווח של הלקוח.

לכן, הזירה תמיד תשאף להרוויח, או במילים אחרות: קיים לה אינטרס לגרום ללקוח להפסיד.

לאור האמור, המסחר בזירות הסוחר מאופיין בניגוד עניינים מהותי, משמעותי ומובנה בין הלקוח לבין זירת הסוחר. במשך השנים, יצרו זירות הסוחר מצבים מעוותים ואף מלווים בתרמיות, שגרמו ללקוחות להפסיד ולהם להרוויח. לקוחות רבים המשיכו לסחור מתוך תקווה שיגרפו לכיסם רווח קל ובזמן קצר, וזאת על אף האזהרות החוזרות ונשנות מפני מסחר בעייתי זה.

 

חובת רישוי       

בשנים האחרונות החלה מגמת חקיקה מצד רשות ניירות ערך, על מנת להסדיר תחום בעייתי זה ולהגן ככל האפשר על משקיעים תמימים שנפגעו כלכלית. לחוק ניירות ערך נוסף פרק "זירות סוחר לחשבונו העצמי" (תיקון מס' 42 לחוק) וכן הותקנו תקנות מתאימות. בשנת 2017 אף נרשמו 6 זירות מסחר, ונקבעו סוגי המכשירים הפיננסיים שבהם ניתן לסחור בכל זירה בעלת רישיון.

בשנת 2017 הודיעה הרשות כי היא אוסרת על זירות סוחר להציע ללקוחות ישראלים לרכוש אופציות בינאריות, בשל היותם דומים למשחק הימורים.

כיום, קובע חוק ניירות ערך באופן מפורש: לא ינהל אדם זירות סוחר, אלא אם הוא בעל רישיון זירה, ובהתאם לתנאי הרישיון (בדומה להקמת בורסה) משמעות הדבר היא כי מי שהפעיל זירה ללא רישיון חשוף להפרה פלילית שלצדה עונש של שנתיים מאסר.

 

תנאי הרישוי     

על מנת לקבל רישיון להפעלת זירת סוחר, יש להקים חברה ולהגיש בקשה לרשות ניירות ערך הכוללת פרטים אודות בעל השליטה, התחייבות לעסוק אך ורק בניהול זירת סוחר והצהרה כי הזירה פועלת בהתאם לדין הישראלי. בנוסף, יש לאשר תקנון קפדני, ולהצהיר כי הזירה היא בעלת מיומנות טכנית ואמצעים מתאימים לצורך הפעלתה. בנוסף, על החברה להיות בעלת הון עצמי וביטוח, וכן להגיש לרשות דוחות שנתיים, רבעוניים ומידיים.

 

ניהול תקין        

על מנת לצמצם את הפגיעה בסוחרים קובע החוק מספר כללים לניהול תקין של זירת סוחר:

(1)     ניהול תקין והוגן: בעלי רישוי חייב לנהל את זירת הסוחר באופן תקין והוגן.

(2)     איסור ניצול לקוח: חל איסור לעשות בכל דרך דבר שיש שבו משום ניצול אי ידיעתו או חוסר ניסיונו של לקוח, כדי להתקשר בעסקה בתנאים בלתי סבירים או כדי לקבל תמורה בלתי מקובלת.

(3)     פרסום: חל איסור על זירת מסחר לקיים תקשורת עם לקוחות אשר יש בה כדי להטעות או להפעיל לחץ בלתי הוגן ואם פורסם מידע לציבור, הרי שהפרסום יכלול אזהרה בדבר הסיכון במסחר.

(4)     אחריות המנכ"ל: בכל מקרה של הפרה של החוק קיימת חזקה שהמנכ"ל הפר את חובתו, והאחריות תחול גם עליו אלא אם הוכיח שנקט את כל האמצעים הסבירים כדי למלא את חובתו לפקח.

 

כללי משמעת    

תקנות ניירות ערך בעניין זירות מסחר קובעות כללי משמעת קפדניים אשר מטרתם להגן על הלקוח, ובעיקר ליידע אותו בדבר אופן פעולת החברה מולו. להלן עיקר כללי המשמעת:

א.      כספי הלקוח: כספי הלקוח יופקדו בחשבון נאמנות והחשבון ינוהל בתאגיד בנקאי. חל איסור להעניק אשראי ללקוחות.

ב.      חתימה על הסכם: חברה תחזיק בנכסי הלקוח רק לאחר שחתמה על הסכם מסגרת עם הלקוח.

ג.       חובת זהירות: החברה תפעל בנכסי לקוח ובכספו בזהירות, באמונה ובשקידה. החברה תברר עם הלקוח התאמת הפעילות בזירה, ותברר אם הלקוח קטין. לפי הבירור תקבע אם הלקוח מתאים לסחור בזירה. הזירה תבטיח שזכויות הלקוח בנכסים ובחוזים נשמרות ושכספי כל לקוח מנוהל בנפרד. בנוסף, לא תעדיף הזירה לקוח אחד על פני השני. 

ד.        איסור שימוש: חברה לא תעשה שימוש בכספי הלקוח ללקוחות אחרים או לעצמה וכן תקבע ותיישם נהלים להבטחת ניהול כספי הלקוח כדי למנוע ככל האפשר את האפשרות לנזק ללקוח עקב מרמה, כשל או רשלנות.

ה.      ביצוע התאמות ובקרות: חברה תבצע אחת ליום, התאמה של נכסי הלקוח, ותחשב את יתרות נכסיו. אחת לחודש תקבל החברה מרואה החשבון המבקר דוח מיוחד לבי התאמות ותפעל לתיקון אי התאמה באופן מיידי.

ו.      ניגוד עניינים: החברה תכלול בתקנון נספח "מסמך מדיניות הטיפול בניגוד עניינים" בהתאמה לגודלה ולהיקף הפעילות העסקית. בעת התקשרות ובכל שנה, תיידע החברה את הלקוח בנוגע לנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים ותקבל הסכמתו בכתב.

ז.    שירותי יעוץ וניהול: החברה לא תיתן ייעוץ ללקוח בנוגע למכשיר פיננסי שהיא סוחרת בו ולא תבצע פעולת ניהול השקעות ללקוחותיה. החברה רשאית להפנות את לקוחותיה למידע עובדתי, בתנאי ההפניה היא כללית ומתמשכת ושבחירת המידע אינה לפי שיקול דעתה של החברה.

ח.    עבודת ניתוח: החברה רשאית לפרסם עבודת ניתוח שהוא מסמך המנתח נכס בסיס של מכשיר פיננסי המספק מידע מנומק או מחיר יעד שעליו ניתן לבסס החלטה בדבר כדאיות ההשקעה. העבודה לא תכלול ניתוח של מכשיר פיננסי שהזירה סוחרת בו.

 

דיווחים ללקוח

זירת סוחר חייבת לספק ללקוח אחת לשבועיים דוח בדבר יתרות הלקוח. בנוסף, עליה תספק ללקוח דוח חודשי מפורט אודות העסקאות בחשבונו ויתרתו הכספית ולאפשר לו לשמור בכל עת באמצעים אלקטרוניים את המידע המדווח. שפת הדיווח תהיה עברית והמסמך ינוסח ככל האפשר בלשון פשוטה וברורה, אלא אם ביקש הלקוח לקבל את המידע בשפה אחרת.

 

איסור הלבנת הון

גם במקרים של ניהול זירת סוחר, קיימת חובה לפעול בהתאם לצו איסור הלבנת הון אשר דומה מאד מבחינת זיהוי לקוח ונהנה לצו החל על מנהלי תיקים, לרבות כללי הכרת הלקוח. עם זאת, אין חובת זיהוי פנים אל פנים במקרה שהחשבון בזירת המסחר הועבר מתאגיד בנקאי במלואו וקיימת זהות מוחלטת בפרטי בעל החשבון ("חשבון במערכת סגורה").

 

פיקוח הרשות   

רשות ניירות ערך מפקחת על הניהול התקין וההוגן של זירות מסחר, בין היתר באמצעות בדיקת הדיווחים, ביצוע ביקורות שטח, וטיפול בתלונות של לקוחות. הרשות רשאית לדרוש מידע אודות פעילות הזירה, ולדרוש תיקון ליקויים. בנוסף, מוסמכת הרשות להטיל עיצום כספי, ובעלת סמכויות חקירה כאשר יש חשד לביצוע הפרה מנהלית או פלילית. עם זאת, הרישיון לניהול זירת מסחר מטעם רשות ניירות ערך אינו מהווה אישור לכך שהמסחר בזירה הנו אפיק השקעה מומלץ או בטוח.

 

לסיכום:

רישיון לזירות סוחר הנו הסדר חוקי חדש המפוקח על-ידי רשות ניירות ערך, אשר מטיל חובות קפדניים על בעל הרישיון, שעיקרם שמירת נכסי הלקוח ועדכונו בנוגע לניגוד עניינים וכן חלה חובה לפעול בהתאם לצו איסור הלבנת הון. התחום אמנם פעיל בישראל מזה כעשר שנים, אולם רק לאחרונה החל להיות מוסדר בדין הישראל

   

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה