נשים בדירקטוריון

נשים בדירקטוריון

האם יש לאפשר לנשים ייצוג ייחודי בדירקטוריון של חברות? סוגיה זו עולה בכל פעם שהדין הישראלי מחייב באמצעות חקיקה מינוי נשים לתפקידים רק בשל היותן נשים. ליתר דיוק, החוק מציין כי יש למנות "בני שני המינים" מבלי לציין נשים באופן מיוחד, אולם ברור כי הכוונה לחייב מינוי נשים במקום בו רק המגדר הגברי מיוצג. 

הדין הישראלי מחייב בשני חוקים עיקריים מינוי דירקטורים בני שני המינים:

האחד, בחוק החברות הממשלתיות, שם נקבע בסעיף 18א כי "בהרכב דירקטוריון של חברה ממשלתית יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים." הוראה זו פורשה במספר פסקי דין בבג"צ אשר הגישה שדולת הנשים במקרים שמונו גברים לתפקידים בכירים מבלי לבחון מועמדותה של אישה. יש לציין כי הייצוג ההולם חייב להתקיים הן בדירקטוריונים של חברות ציבוריות והן בגופים של המדינה כגון בנק ישראל, רשות ניירות ערך, המוסד לביטוח לאומי וכדומה. 

השני, בחוק החברות, שם נקבע בסעיף 239 (ד) כי בחברה ציבורית יש למנות לפחות דירקטור אחד גבר ולפחות דירקטורית אחת אישה. מדובר בחובת מינוי בחברות ציבוריות, והכלל חל גם על חברות לניהול קרנות נאמנות, קופות גמל, וחברות ניהול תיקים גדולות. 

לכאורה, קיימת סתירה מובנית בין אינטרסים כלכליים שיש לקדם בכל חברה עסקית, לבין הצורך בתיקון חברתי באמצעות החיוב למנות נשים לתפקידים בכירים. אכן, הן במקרה של חוק החברות הממשלתיות והן בחוק החברות, מדובר בסעיפים בעלי אופי חברתי הכלולים במסגרת חוק שמהותו כלכלית. עם זאת, קיימים מחקרים רבים המראים כי קיים קשר הדוק בין הצלחתה הכלכלית של חברה עסקית לבין מספר הנשים המכהנות בתפקידים בכירים בחברה. בכל מקרה, כנסת ישראל הוסיפה סעיפים אלו לחוקים השונים על מנת ליצור במכוון אפליה מתקנת לטובת נשים באמצעות חקיקה. 

 נביא להלן מספר מקורות מעניינים הסוקרים את נושא יצוג נשים בדירקטוריונים:

> הכנסת: מרכז מחקר ומידע: מאמר בדבר ייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות וציבוריות. מאי 2010. 

> הכנסת: מרכז מחקר ומידע: מאמר בדבר ייצוג הולם לנשים: חקיקה אל מול מציאות בשטח. מרץ 2011. 

סקר שערכה רשות ניירות ערך בישראל: נשים בדירקטוריונים

> יצוג נשים בדירקטוריון: מאמר, גלובס: "פחות אבל עוד כואב". אוגוסט 2015.

מפקד קטליסט של קבוצת שטראוס ושדולת הנשים לבחינת שיעור הנשים בעמדות ניהול בכירות ובדירקטוריונים של חברות מדד תל אביב 100. מרץ 2014.

מחקר של קרדיט סוויס: חברות ששילבו נשים בדירקטוריון הגדילו הרווחים: מאזנות את תאוות הסיכון של הגברים. אוגוסט 2012. 

האוניברסיטה הפתוחה, המחלקה לכלכלה וניהול, עבודת עמי ודר: ייצוג נשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות וציבוריות. יוני 2010. 

 

 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה