תוכנית אכיפה מנהלית - 10 שאלות ו-10 תשובות

תוכנית אכיפה מנהלית - 10 שאלות ו-10 תשובות

חוק אכיפה מנהלית עוסק בהסדרת מנגנוני אכיפה חדשים בשוק ההון כלפי הפרות שאינן פליליות, אך גם אינן קלות ערך.
הליך האכיפה מתבצע על ידי רשות ניירות ערך, המבצעת ברור עם המפר במסגרת ועדת מנהלית. הוועדה מוסמכת להטיל סנקציות שונות, ביניהן קנסות כספיים, קביעת פיצויים לנפגעי ההפרה, דרישה לנקוט בפעולות לתיקון ההפרה, איסור על נושאי משרה לכהן בגופים פיננסיים והטלת סנקציות על בעלי רישיון.

חוק אכיפה מנהלית הוא למעשה אוסף של תיקונים לחוקים הפיננסים השונים. החוק נכנס לתוקף בתאריך 28.2.2011.

החוק הוטמע בארבעה חוקים:

1. חוק החברות, התשנ"ט-1999. 

2. חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3. חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ").

4. חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

בתאריך 15.8.2011 פרסמה רשות ניירות ערך מסמך מעמיק שכותרתו "קריטריונים להכרה בתכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות הערך וניהול השקעות" ובו פירוט של אמות מידה ועקרונות שישקלו כאשר הרשות תבדוק אם התאגיד אימץ תכנית אכיפה יעילה.

להלן מספר שאלות ותשובות בנושא:

1. האם חובה לאמץ תוכנית אכיפה פנימית?

לא. אין חובה על פי דין לאמץ תוכנית אכיפה פנימית. זהו מנגנון וולונטרי אותו מאמץ ומיישם התאגיד באופן שוטף. עם זאת, זהו צעד ראוי ורצוי לכל הדעות, הן מבחינה משפטית, הן מבחינה עסקית, והן מבחינה ניהולית. יישום תוכנית אכיפה יעילה, כנה ורצינית, תעמוד לזכות התאגיד בעת שרשות ניירות ערך תשקול הטלת אחריות על התאגיד בגין הפרה, ותובא בחשבון במסגרת הטלת עונשים. ההקלה תבוא לידי ביטוי הן בהליכים מנהליים והן בהליכים פליליים: שיקול קריטי בניהול סיכוני התאגיד.

2. האם די באימוץ תוכנית אכיפה כדי לזכות בהקלות?

לא. אין די באימוץ סתם של תוכנית אכיפה פנימית כדי לזכות בהקלות. רשות ניירות ערך קבעה כי רק תוכנית אכיפה שתביא להטמעת הדין הרלוונטי ולציות לו, תביא לכדי הקלה בהטלת האחריות ובענישה. ויש לשים לב: כל תאגיד עוסק בתחום אחר, בנושא אחר, וחשוף לסיכונים אחרים: אין דינו של מנהל קרן נאמנות כדינו של תאגיד מדווח. אין דינה של חברה לניהול תיקי השקעות כדינה של חברה שהנפיקה אג"ח. הטמעת הדין הרלוונטי לכל חברה בהתאם לאיפיוניה, היא שיקול מכריע, ובעיקר יצירת אווירה תאגידית ותרבות של ציות היא שתביא לפרשנות לטובת התאגיד. חשוב להבהיר בשלב זה: נטל ההוכחה כי תוכנית האכיפה היא אכן יעילה, הוא על הטוען לכך.

 

3. על אלו עובדים בתאגיד חלה תכנית האכיפה?

תכנית אכיפה חלה על כל דרגי הניהול בתאגיד. כל העובדים ונותני השירותים חייבים בציות לתוכנית האכיפה. לעיתים לא פשוט להחיל את התוכנית על דרגים בכירים, משום שהם מורגלים בסדרי עבודה מסויימים, או סבורים שהם כבר מכירים את החוקים. לעיתים יתעורר קושי להחיל את התוכנית דווקא על העובדים הזוטרים, אשר יסרבו להכפיף את עבודתם לכללים חדשים. לעיתים הקושי יבוא לידי ביטוי באכיפה כלפי נותני השירותים לתאגיד, אשר סבורים כי כללי התאגיד אינם חלים עליהם. על מנת להתמודד עם כל אחת מהאוכלוסיות הללו, יש צורך בהטמעת תוכנית האכיפה במסמכים נוספים, כגון בתקנון החברה, בהסכמי ההתקשרות עם ספקים, ובהסכמי העבודה עם העובדים.

 

4. מי בהיררכיה הניהולית אחראי לתוכנית האכיפה?

כל הדרגים אחראיים, ובעיקר הדרג האסטרטגי, קרי, הדירקטוריון. למעשה, המפתח להצלחת תוכנית אכיפה הוא אחריות הדירקטוריון וההנהלה. ככל שהדירקטוריון יתייחס ברצינות ובאחריות לתוכנית האכיפה, ויבין את המשמעות והחשיבות שלה, כך יבינו גם עובדי התאגיד את המסר. הדירקטוריון יקבע מי הגורם האחראי מבחינתו לפיקוח על ביצוע תוכנית האכיפה.

5. את מי מומלץ למנות כאחראי על תוכנית האכיפה?

הממונה על האכיפה בתאגיד יהיה לרוב מי שהוא כבר בעל תפקיד בכיר בתאגיד: סמנכ"ל רגולציה או קצין הציות, היועץ המשפטי, מזכיר החברה או גורם חיצוני מיוחד שנשכר לצורך כך. קיימת חשיבות רבה לכך שיהיה בעל הכשרה משפטית וניסיון בשוק ההון. יתכן ותחתיו יפעלו אחראי-משנה שיהיו בעלי סמכות ספציפית, רוחבית או נושאית. מינוי האחראי משקף את התייחסותו של התאגיד לתוכנית האכיפה: ככל שיהיה לאדם הממונה כישורים, ידע, ניסיון ובעיקר מסגרת אחריות רחבה, כך יעיד התאגיד על רצינות התייחסותו. בהתאם, יש לאפשר לממונה משאבים מתאימים וסמכויות המתאימות לתפקידו.

 

6. סקר ציות, מדוע?

טרם אימוץ תוכנית אכיפה פנימית, יש לבצע בתאגיד סקר ציות. וזאת, משום שיש למפות את הוראות החוק הרלוונטיות, יש לסקור את תהליכי העבודה של התאגיד, יש לבדוק את תוכנית העבודה ואת לוחות הזמנים. לאחר מכן, האחראי על האכיפה המנהלית יקבע נהלים פנימיים בהתאם לחשיפות של התאגיד.

7. כיצד ראוי להטמיע את תכנית האכיפה?

ההטמעה חייבת לאפשר הבנה אמיתית וכנה של מהות התוכנית ומטרתה. אנו סבורים כי יש לוודא שכל העובדים קראו את התוכנית, הבינו את מהותה ואת הסיבה לביצועה, והתחייבו לפעול על פיה. כאמור, יתכן וחלק מהעובדים יוחתמו על נספח להסכם עבודתם המפנים את עקרונות התוכנית מעבר לכך, אנו סבורים שיש לערוך הרצאות והדרכות הן בעל פה, והן באמצעים ממוחשבים, כגון לומדה להטמעת תוכנית אכיפה מנהלית. בנוסף, יש לעדכן את העובדים החדשים, ולאפשר לכל עובד להפנות שאלות בפתיחות וברצינות לגורם האחראי.

 

8. כיצד יש לפקח על יישום תכנית האכיפה?

לאחר עריכה והטמעה, יש לפקח על יישום שוטף של התכנית כדי לוודא שהתוכנית לא נשארה "אות מתה". הפיקוח יבוצע באמצעות בדיקות תקופתיות ומדגמיות של ציות. יוגשו דוחות תקופתיים לדירקטוריון, ובהם יפורטו ליקויים וכשלים שהתגלו ואופן הטיפול בהם. בנוסף, המבקר הפנימי יתן דעתו על תוכנית האכיפה ויישומה.

9. האם יש צורך לעדכן את תוכנית האכיפה?

כן. התוכנית היא מנגנון חי, משתנה, ומתאים את עצמו לתקופה ולתאגיד הספציפי. יתכן ועם הטמעת התוכנית יתעורר נושא בעייתי כגון שימוש במידע פנים, אי ציות לחובות דיווח וכדומה. במקרים אלו, יש להתאים את התוכנית ולהגיב לאירועים המסתברים. יתכן וגם יחול שינוי חקיקה שיחייב הפנמה בתוכנית האכיפה.

10. האם יש דוגמאות לחשיפות לכשלים?

כן. רשות ניירות ערך נותנת מספר דוגמאות לחשיפות וכשלים פוטנציאליים, על מנת להביא לידיעת הממונה על האכיפה את מגוון האירועים העשויים להתעורר. כך למשל, מובאות דוגמאות כגון:

בתאגידים מדווחים: אי דיוק בדוחות המיידיים, דליפת מידע פנים מהתאגיד, פרסום בתקשורת טרם הוצאת דיווח מיידי, אי דיווח בגין השקעות ספקולטיביות של התאגיד, אי דיווח על שינוי בהחזקות נושאי משרה או בעלי עניין, הטעיית הרשות עקב מידע לא נכון, וכדומה.

אצל מנהלי קרנות: שימוש בכספי עודף יצירות בקרן, מינוי דירקטור לא כשיר, אי מינוי רו"ח במועד, ביצוע עסקאות שלא לטובת בעלי היחידות, חריגה מהוראות ההסכם והתשקיף וכדומה.

בחברות בעלות רישיון ניהול תיקים ובנקים: אי עמידה בחובות דיווח, אי רישום שיחות ייעוץ / שיווק, החזקת ניירות ערך בידי בעל רישיון, ביצוע עסקאות בסיכון מיוחד ללא הסכמת הלקוח, גביית דמי ניהול בניגוד להסכם, אי התאמת התיק לצרכי הלקוח, וכדומה. 

 

*  *  *

מעבר לכל האמור לעיל, התאגיד יצא נשכר מאימוץ כללים קפדניים אלו, וחשוב מכל: התאגיד ועובדיו יבינו שאימוץ תוכנית אכיפה היא לטובת התאגיד ולא באה לחפש כשלים.

 

 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה