תרמיות בשוק ההון

תרמיות בשוק ההון

עבירת תרמית בניירות ערך המופיעה בחוק ניירות ערך כוללת סוגים רבים של התנהגויות. רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה "עמדת סגל משפטית" אשר מפרטת דוגמאות רבות להתנהגויות אסורות במסחר. התנהגויות אלו מהוות תרמית בניירות ערך, שכן יש בהן יסוד של כזב, שקר או רמאות.

חשוב לציין שסעיף 54 לחוק ניירות ערך הדן בעבירת התרמית, אינו קובע רשימה סגורה של מקרי תרמית, ולכן כל מקרה חדש במסחר בבורסה נבחן לגופו. הרשימה אותה פרסמה רשות ניירות ערך מהווה אבן דרך חשובה בהבחנה בין התנהגות מותרת לאסורה, והיא כלי מנחה לכל הפעילים בשוק ההון.

נבחן להלן את הדוגמאות המובאות בעמדת הסגל של רשות ניירות ערך:

דוגמא מס' 1: עסקה עצמית Wash Trades

הכוונה לרכישה ומכירה בו זמנית של אותו נייר ערך על ידי אותו גורם והפעולות הללו השפיעו על שערי נייר הערך. כך למשל, אם סוחר בבורסה מוסר הודעת קנייה למניית אלביט מערכות, ובו זמנית מוסר הודעת מכירה לאותה מניה, הרי שזוהי עסקה עצמית, המהווה תרמית בניירות ערך.

דוגמא מס' 2: עסקאות מתואמות  Matched Orders

גם כאן, בדומה לעסקה עסצית, מדובר ברכישה ומכירה בו זמנית של אותו נייר ערך, אלא שהפעם מדובר בשני גורמים שתיאמו ביניהם את העסקה, והשפיעו כתוצאה מכך, על שערי נייר הערך.

דוגמא 3: ביצוע עסקאות כמצג שווא

כאן מדובר בתחכום רב, שכן הכוונה למי שמבצע עסקאות המשפיעות של שערי ניירות הערך, על מנת ליצור מצג שווא כאילו מתקיים מסחר אמיתי וער בניירות ערך מסויימים. כך למשל, גוף פיננסי המבצע עסקאות במחזורי מסחר גדולים בנייר ערך דל סחירות, ומשפיע על שערי נייר הערך, ואין בכוונת הגוף הפיננסי לרכוש את אותו נייר ערך, הרי שזוהי תרמית.

דוגמא מס' 4: מתן הוראות ללא כוונת ביצוע

הכוונה למקרים בהם אדם או גוף מזרימים הוראה לביצוע עסקה במסחר, אולם ממש טרם ביצוע העסקה, מבטל את ההוראה. פעולות סמוכות אלו – כאשר לא נעשות מתוך כוונה כנה אלא מתוך כוונה ליצור מצג שווא של מסחר ער – מהוות תרמית בניירות ערך.

דוגמא מס' 5: השפעה על שער הנעילה Marking the close

הכוונה לאדם או גוף הנותנים הוראות רכישה או מכירה על מנת להשפיע על שער נייר הערך בשלב האחרון של המסחר, הוא שלב הנעילה.

דוגמא מס' 6: השתלטות על נייר ערך

זהו מקרה הדומה לדוגמא מס' 2 (עסקאות מתואמות) הכוונה במקרה זה היא להזרמה של הוראות על ידי גורם אחד או יותר בתיאום ביניהם על מנת ליצור עודף ביקוש או הצע וזאת כדי ששער נייר הערך יושפע מפעולות אלו. 

דוגמא מס' 7: שמירה על שער מינימלי

הכוונה להזרמה של הוראות על מנת למנוע ירידת שער משום שירידת השער תפגע בבעל אינטרס. כך למשל, בעל שליטה קונה ניירות ערך של החברה שבשליטתו, על מנת לחסום ירידה מסיבית של שערי הנייר.

דוגמא מס' 8: השפעה לצורך שערוך Window Dressing

מדובר במקרה של השפעה על שערי נייר ערך בסמוך לתקופת דיווח או מועד קריטי בחיי החברה וזאת כדי לשפר את שווי הנכסים של הגורם המדווח אודות ניירות הערך

דוגמא מס' 9: השפעה על תוצאות אירוע

הכוונה לפעילות של קניה או מכירה של נייר ערך כדי להשפיע על שערו במועד הסמוך לאירוע חשוב בנייר הערך, כגון סמוך למועד פקיעת אופציות. כך למשל גוף הקונה או מוכר ניירות ערך בימים בהם נקבע המדד, ולאותו גוף יש החזקות באותו נייר ערך, וכוונתו להשפיע על השער כדי להרוויח מהשינוי במדד, מבצע עבירת תרמית.

דוגמא מס' 10: השפעה על נייר אחד במטרה להשפיע על נייר ערך קשור

הכוונה להשפעה על נייר ערך מסוים על מנת להשפיע על הנגזרים של אותו נייר ערך.

----------------

לסיכום, בכל הדוגמאות ניכרת השפעה בפועל על שערי ניירות הערך, וזאת לאחר שבוצעו פעולות שמטרתן הגלויה היא מסחר אולם מטרתן הסמויה היא השפעה על נייר הערך בתרמית. בכל מקרה, רשות ניירות ערך ציינה כי תפעיל שיקול דעת אם מדובר בתרמית או בפעולה תמימה ורגילה תוך כדי המסחר. ייבחנו כמובן גורמים נוספים סביב אותו אירוע, כגון הקף ההוראות, הקף ההשפעה על נייר הערך ועל הביקוש והצע בו, קיום אינטרס אישי ישיר או עקיף וכן עקביות הפעולות שבוצעו. 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה