GDPR: רשימת הזכויות המוקנות ליחיד

כללי ה-GDPR נועדו לשמור על זכויות יסוד של כל אדם באיחוד האירופי ובעיקר על זכותו לפרטיות ועל המידע האישי שלו. 

ראשית יש להבין מהו מידע אישי: זהו מידע אשר מזהה אדם מסוים או שניתן לפיו לזהות אדם מסוים, במישרין או בעקיפין, במיוחד אם מדובר בשם, מס' זהות, מידע אודות מיקום, מידע אודות חיבור אונליין או כל מידע אחר המספק נתון או נתונים בנוגע למצבו הפיזי, הפסיכולוגי, הגנטי, המנטלי, הכלכלי, התרבותי או זהותו החברתית של אדם מסוים. 

ה-GDPR מקנה ליחיד המכונה "נושא מידע" = Data Subject מספר זכויות אשר עיקרן מפורטות להלן:

1. הזכות להיות מיודע  The right to be informed - סעיף 12

הכוונה לזכות של אדם להיות מיודע לגבי האיסוף והשימוש במידע האישי שלו. בעל המידע חייב לספק לאדם לפי בקשתו, מידע לגבי מטרות איסוף המידע אודותיו, תקופת שמירת המידע ועם מי בכוונתו לחלוק את המידע. אם המידע התקבל מצד ג' הרי שיש לספק מידע זה לאדם. 

2. הזכות לגישה The right of access - סעיף 15

זוהי הזכות של אדם לגישה למידע אודותיו. הוא רשאי לקבל עותק מכל המידע האישי שנצבר לגביו וכל מידע נוסף. זכות זו מאפשרת ליחיד להבין מהו המידע שנאסף ולבדוק אם נעשה בו שימוש ראוי וחוקי.  

3. הזכות לתיקון המידע אודותיו  The right to rectification - סעיף 16

הזכות לתיקון מאפשרת לאדם לדרוש מבעל השליטה במידע האישי שלו, לשנות ולתקן את המידע על פי דרישתו או להשלימו. הבקשה יכולה להיות מוגשת בעל פה או בכתב ובעל השליטה חייב להגיב בתוך 30 יום לבקשה. 

4. הזכות להימחק  The right to erasure - סעיף 17

אחת הזכויות החשובות: הזכות להימחק מכל הרשומות של בעל השליטה. ידועה גם כ"זכות להישכח". בעל השליטה חייב להגיב תוך 30 ימים לבקשת היחיד. 

5. הזכות למנוע עיבוד מידע  The right to restrict processing - סעיף 18

זוהי הזכות של כל אדם להגביל או למנוע לחלוטין את העיבוד של המידע האישי שלו, בנסיבות מסוימות כגון כאשר העיבוד אינו חוקי, או כאשר בעל השליטה אינו זקוק עוד למידע האישי, וכדומה.  

6. הזכות לניוד המידע  The right to data portability - סעיף 20 

זוהי הזכות של אדם לדרוש מגורם מסוים לנייד את המידע האישי אודותיו לגורם אחר, באופן ישיר. הדרישה לממש זכות זו אפשרית רק אם אינה מפרה זכויות וחירויות של אדם אחר.  

7. הזכות להתנגד לעיבוד מידע ויצירת פרופיל  The right to object - סעיף 21 

מדובר בזכות של אדם להתנגד בכל עת לעיבוד מידע אישי אודותיו וליצירת פרופיל. הזכות לא תחול במקרים של עיבוד מידע מתוך אינטרס ציבורי או אינטרס לגיטימי אחר. 

 

 

BasketBasket

   אם ברשותכם קופון, אנא הזינו אותו כאן:    טען קופון

לא נבחרו מוצרים להזמנה